poniedziałek, 16 stycznia 2017

Agnieszka Herma - warsztat: "Strategie i metody nauczania stosowane w kształtowaniu kompetencji kluczowych" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Strategie i metody nauczania stosowane w kształtowaniu kompetencji kluczowych
Prowadzący zajęcia: Agnieszka Herma
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, edukacja osób dorosłych, kwestie ogólnoedukacyjne
Streszczenie zajęć: Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat kompetencji kluczowych, uświadomienie uczestnikom ponadprzedmiotowego i interdyscyplinarnego ich charakteru oraz różnic znaczeniowych między kompetencjami a umiejętnościami. W ramach zajęć uczestnicy projektować będą sytuacje dydaktyczne sprzyjające kształtowaniu kompetencji matematyczno- technicznych, zgodnie z uwarunkowaniami procesu uczenia się wynikającymi z najnowszych badań. Jednym z rezultatów pracy na warsztatach będzie wypracowanie profilu kompetencji nauczyciela specjalisty w zakresie kształtowania kompetencji matematyczno-technicznych.
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min

Agnieszka Herma o sobie: Doktor nauk matematycznych, nauczyciel dyplomowany IV LO im. KEN w Bielsku-Białej z 20-letnim stażem pracy, pełniący funkcję doradcy metodycznego w zakresie matematyki. Realizując zadania wynikające z funkcji nauczyciela doradcy metodycznego, organizuje konsultacje zespołowe i indywidualne, przygotowuje materiały metodyczne w formie artykułów oraz scenariuszy, zamieszczanych na stronie internetowej oraz platformie e-learningowej. Upowszechnia doświadczenia innowacyjne własne i innych nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu matematyki. Inicjuje i prowadzi doradztwo w zakresie pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz