Składki

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki?

Zapoznaj się ze statutem, jeśli podzielasz nasze cele wypełnij deklarację członkostwa indywidualnego lub członkostwa instytucji oraz regularnie opłacaj składkę członkowską na konto SNM:

Numer konta bankowego:
PKO Bank Polski S.A. o/Bielsko-Biała
63 1020 1390 0000 6902 0714 0892

Wysokość składki za  2024 rok  wynosi:
  • składka członkowska indywidualna – 80 zł
  • promocja dla członków opłacających składkę członkowską:
    • do końca marca br. - 65 zł
(po 31 marca danego roku do końca  roku opłata wynosi 80 zł)
  • składka dla szkół i instytucji oświatowych - 110 zł przez cały rok (w tym możliwość zgłoszenia dwóch nauczycieli do udziału w Krajowych Konferencjach SNM na prawach członków - zniżka przy opłatach konferencyjnych)
  • składka członkowska dla emerytów - 50% składki indywidualnej.
  • składka członkowska dla studentów - 50% składki indywidualnej.
  • składka członkowska, tzw. "małżeńska" – 100 zł.
  • składka członkowska dla instytucji wspierających – min. 500 zł
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i  wspierających. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy,  kto popiera jego cele i chce się przyczynić do ich realizacji. (Rozdz.3, pkt. 9 i 10 Statutu)

Członek SNM posiada szereg przywilejów wynikających z faktu przynależenia do Stowarzyszenia:

Członkowie SNM zwyczajni
otrzymują zniżki przy opłatach konferencyjnych,  posiadają bezpłatny dostęp do materiałów, które publikowane są na stronie SNM (typu próbne sprawdziany, egzaminy) oraz materiały pokonferencyjne – jak, np. filmy z wykładów i materiały z warsztatów.

Członkowie Instytucje (szkoły)
mają możliwość zgłoszenia dwóch nauczycieli do udziału w Krajowych oraz lokalnych Konferencjach na prawach członków SNM, posiadają bezpłatny dostęp do materiałów, które publikowane są na stronie SNM (typu próbne sprawdziany, egzaminy) oraz materiały pokonferencyjne – jak, np. filmy z wykładów i materiały z warsztatów.

Członkowie SNM honorowi
Członkostwo honorowe dla długoletnich i zasłużonych dla SNM członków nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.
Członek honorowy nie płaci składek członkowskich i posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.

Członkom zwyczajnym i honorowym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze, prawo brania udziału w życiu Stowarzyszenia oraz korzystania z jego urządzeń i pomocy w zakresie objętym statutowymi zadaniami Stowarzyszenia.

Członkowie SNM wspierający
Instytucja będąca członkiem wspierającym SNM, posiada następujące przywileje:
- możliwość bezpłatnego zamieszczenia linku ze strony internetowej SNM do strony internetowej Firmy;
- zniżki w opłacie konferencyjnej wpisowej dla czterech osób, będących przedstawicielami Firmy, zgłoszonych do udziału w Krajowych Konferencjach SNM,
- zniżki w opłatach za udział Firmy w konferencjach lokalnych organizowanych przez Oddziały SNM.

Z A P R A S Z A M Y!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz