niedziela, 10 stycznia 2016

Maciej M. Sysło - wykład: "Matematyka, jakiej potrzebuje informatyka w szkole."

Wykłady na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Warszawa, luty 2016


Maciej M. Sysło
Wykład: "Matematyka, jakiej potrzebuje informatyka w szkole."
W obserwowanej ewolucji systemów edukacji można dostrzec, iż podstawowe kształcenie w zakresie 3R (czytania, pisania i rachowania) jest obecnie poszerzane o kształcenie w zakresie myślenia komputacyjnego,
obejmującego rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem metod, które mają swoje źródło w informatyce, takich jak: redukcja i dekompozycja złożonych problemów, tworzenie przybliżonych rozwiązań, gdy dokładne rozwiązanie nie jest możliwe, rekurencja, tworzenie reprezentacji i modelowanie danych, problemów i rozwiązań oraz stosowanie heurystyk. Taki jest m.in. cel proponowanych zmian w kształceniu informatycznym w polskich szkołach, którym mają być objęci wszyscy uczniowie na wszystkich etapach edukacyjnych. Ten ostatni cel trudno będzie osiągnąć bez współpracy między różnymi przedmiotami, a zwłaszcza bez udziału szkolnej matematyki. W tym wystąpieniu zostanie przedstawiona propozycja kierunków zmian w zakresie i sposobach nauczania matematyki w szkole, wiążących się z rozwojem metod i środków informatyki oraz technologii, które mają lepiej przygotować uczniów do funkcjonowania w otaczającym ich świecie, zarówno na kolejnych etapach kształcenia, w życiu osobistym, jak i w przyszłym życiu zawodowym.

Poziom nauczania: kształcenie nauczycieli, kształcenie ogólnoedukacyjne
Rodzaj zajęć: wykład
Czego dotyczą zajęcia: inne

Maciej M. Sysło o sobiePracuję w dwóch uczelniach(UWr i UMK), a zajmuję się m.in. edukacją informatyczną na wszystkich szczeblach kształcenia. Obecnie, w ramach inicjatywy Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy MEN, staramy się wprowadzić kształcenie informatyczne (przedmiot informatyka), a w jego ramach - naukę programowania, na wszystkich etapach kształcenia i adresowane do wszystkich uczniów. Swoim wystąpieniem chciałbym przekonać edukacyjne kręgi matematyków, by w nauczaniu matematyki w większym stopniu uwzględniano współczesne potrzeby uczniów związane z wykorzystywaniem myślenia komputacyjnego w rozwiązywaniu problemów i w posługiwaniu się przy tym technologią.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz