niedziela, 10 stycznia 2016

Anna Rybak - wykłady i prezentacja podczas #XXVSNM.

Wykłady i prezentacja na XXV Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Warszawa, luty 2016

Anna Rybak

Prezentacja interaktywna: "Spacer ścieżkami historii geometrii."
Będzie to prezentacja interaktywna, czyli elementy wykładu połączone z dyskusją i wspólnym rozwiązywaniem zadań, ale wszystko w formie pracy zbiorowej.

Czy geometria jest jedna, niezmienna, taka, jakiej uczymy się w szkole? Poznawanie świata rozwijało się w czasie, narzędzia do jego opisu (w tym geometria) też. Spacer ścieżkami geometrii obejmie okres od geometrii Egiptu i Mezopotamii ok. 2000 lat p.n.e. do geometrii hiperbolicznej Bolyai-Łobaczewskiego w XIX wieku. Aby umożliwić przeniesienie zajęć na grunt szkolny (czyli zrozumienie tematu przez wszystkich uczniów), zostaną użyte różnorodne środki dydaktyczne. Najważniejszym jednak przesłaniem będzie: „I Ty możesz odkrywać geometrię na różnych powierzchniach”. Będzie zaprezentowany „kącik historii geometrii”, jaki można zorganizować w klasopracowni matematycznej. Istotne elementy takiego kącika to zadania, które trzeba rozwiązywać przy przejściu pomiędzy każdymi dwoma kamieniami milowymi w rozwoju geometrii. W ten sposób kącik przestaje być martwą ekspozycją lub gazetką do oglądania, staje się natomiast miejscem refleksji, dyskusji i odkrywania przez współczesnych tej wiedzy matematycznej, którą co prawda ktoś już kiedyś odkrył, ale nie umniejsza to naszej satysfakcji z udanego podążania drogami naszych wielkich przodków.

Poziom nauczania: szkoła podstawowa, gimnazjum
Rodzaj zajęć: prezentacja interaktywana
Czego dotyczą zajęcia: matematyka, historia matematyki

Wykład: "Multimedia w konstruktywistycznym ujęciu kształcenia matematycznego."
Uczenie się matematyki jest dla wielu uczniów niemałym problemem. Aby uczenie się matematyki było dla uczniów przyjemnością i źródłem satysfakcji, nie zaś źródłem negatywnych emocji, powinniśmy zrealizować następujące zadania:
wyeliminować z procesu kształcenia matematycznego lęk przed matematyką, podnieść samoocenę uczniów i poziom ich wiary we własne siły w zakresie uczenia się matematyki;
uświadomić uczniom, że matematykę można nie tylko zrozumieć, ale też samodzielnie ją odkrywać (uświadomić poprzez organizowanie sytuacji dydaktycznych, w których uczniowie będą mogli doświadczyć samodzielnego konstruowania wiedzy matematycznej);
wprowadzić kształcenie inspirujące uczniów do myślenia matematycznego, prowadzenia rozumowań, dyskutowania i argumentowania, twórczych zachowań;
oprzeć kształcenie matematycznego na pracy badawczej ucznia z wykorzystaniem różnorodnych pomocy naukowych, w tym multimedialnych środków dydaktycznych.
Podczas wykładu zostaną omówione różne aspekty wykorzystania multimediów w celu wprowadzenia do codziennej praktyki szkolnej powyżej nakreślonego stylu kształcenia matematycznego.

Poziom nauczania: szkoła podstawowa, gimnazjum
Rodzaj zajęć: wykład
Czego dotyczą zajęcia: GeoGebra, programy komputerowe

Wykład: "Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki – inicjatywa Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu w Białymstoku."
W listopadzie 2015 roku rozpoczęło na Wydziale Matematyki i Informatyki UwB rozpoczęło działalność Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki, którego celem jest m. in. umożliwienie uczniom zmiany stylu uczenia się matematyki: z odbiorczego na twórczy, a także umożliwienie nauczycielom kształcenia umiejętności prowadzenia lekcji metodami inspirującymi uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy.
Mówiąc o koncepcji Centrum chciałabym przede wszystkim zasygnalizować jeden z poważnych problemów uczniów w uczeniu się matematyki: biernego przyswajania wiedzy matematycznej bez poczucia własnego udziału w procesie jej konstruowania, co skutkuje często brakiem zrozumienia treści matematycznych. Chciałabym też wskazać, jak działania podjęte w ramach Centrum mogą prowadzić do próby rozwiązania tego problemu.

Poziom nauczania: szkoła podstawowa, gimnazjum
Rodzaj zajęć: wykład
Czego dotyczą zajęcia: innowacje

Anna Rybak o sobiePracuję na Uniwersytecie w Białymstoku, na Wydziale Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu. Mam duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: przez wiele lat pracowałam jako nauczycielka matematyki i informatyki. Obecnie również utrzymuję ścisły kontakt ze środowiskiem szkolnym, prowadzę gościnnie lekcje z wykorzystaniem komputera, biorę udział w licznych projektach o tematyce dydaktycznej. Naukowo zajmuję się badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W swojej pracy dydaktycznej opieram się na teorii kształcenia konstruktywistycznego, prowadzącego uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy w wyniku prowadzonej przez nich pracy badawczej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz