czwartek, 18 stycznia 2018

dr Agnieszka Herma - warsztat: "Innowacja i eksperyment pedagogiczny jako przykładowe formy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Agnieszka Herma
Temat: "Innowacja i eksperyment pedagogiczny jako przykładowe formy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli"
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: W ramach warsztatu omówione zostaną nowe regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej oraz zmian w zakresie prowadzenia działalności eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. W trakcie spotkania dookreślone zostaną typy nowatorskich rozwiązań, które stanowić mogą podstawę działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej. Ponadto przedstawione zostaną zadania nauczycieli w ramach tej działalności oraz zakres wsparcia ze strony organu nadzorującego.

Agnieszka Herma o sobie – doktor nauk matematycznych, nauczyciel dyplomowany IV LO im. KEN w Bielsku-Białej z 20-letnim stażem pracy, pełniący funkcję doradcy metodycznego w zakresie matematyki. Realizując zadania wynikające z funkcji nauczyciela doradcy metodycznego, organizuje konsultacje zespołowe i indywidualne, przygotowuje materiały metodyczne w formie artykułów oraz scenariuszy, zamieszczanych na stronie internetowej oraz platformie e-learningowej. Upowszechnia doświadczenia innowacyjne własne i innych nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu matematyki. Inicjuje i prowadzi doradztwo w zakresie pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki. Uczestnicząc w pracy RODN WOM w Bielsku-Białej, prowadzi szkolenia dla doradców oraz rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz