czwartek, 19 stycznia 2017

Agnieszka Herma - warsztat: "Projektowanie sytuacji dydaktycznych wspierających pracę z dzieckiem z dyskalkulią" w ramach XXVIKKSNM.

Tytuł warsztatów: Projektowanie sytuacji dydaktycznych wspierających pracę z dzieckiem z dyskalkulią
Imiona i nazwiska osób współprowadzących zajęcia: Agnieszka Herma
Grupa odbiorców: edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, edukacja osób dorosłych, kwestie ogólnoedukacyjne
Streszczenie zajęć: W ramach warsztatów uczestnicy utrwalą swoją wiedzę na temat podstawowych praw przysługujących dzieciom ze zdiagnozowaną dyskalkulią. Ponadto poznają w praktyce strategie pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki oraz przykłady dostosowania metod nauczania i form pracy z dzieckiem do zapisów zawartych w opiniach poradni Psychologiczno- Pedagogicznych. Wypracują wspólnie zasady udzielania przez nauczyciela pomocy uczniom z dyskalkulią.
Forma zajęć: warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min

Agnieszka Herma o sobie: Doktor nauk matematycznych, nauczyciel dyplomowany IV LO im. KEN w Bielsku-Białej z 20-letnim stażem pracy, pełniący funkcję doradcy metodycznego w zakresie matematyki. Realizując zadania wynikające z funkcji nauczyciela doradcy metodycznego, organizuje konsultacje zespołowe i indywidualne, przygotowuje materiały metodyczne w formie artykułów oraz scenariuszy, zamieszczanych na stronie internetowej oraz platformie e-learningowej. Upowszechnia doświadczenia innowacyjne własne i innych nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu matematyki. Inicjuje i prowadzi doradztwo w zakresie pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz