piątek, 30 sierpnia 2013

Regulamin pracy Oddziałów SNM

Oddziały SNM działają na podstawie Statutu SNM, a ich kompetencje określa Rozdział 5; są terenowymi jednostkami SNM nie posiadającymi osobowości prawnej; respektują wszystkie uchwały i zarządzenia ZG SNM.
1. Oddział może organizować odpłatnie konferencje lokalne SNM i krótkie formy doskonalenia dla nauczycieli, a także kursy, konkursy i inne imprezy na terenie określonym przez władze Oddziału. Wysokość opłaty ustala Zarząd Oddziału SNM zgodnie z uchwałą ZG SNM z dnia 3 grudnia 2007 roku.
2. Każdy Oddział może posiadać swoje subkonto na koncie SNM.
3. Przewodniczący Oddziałów mogą uczestniczyć w pracach ZG SNM w kursie Wszyscy umieszczonym na platformie zg.snm.edu.pl.
4. Oddział SNM może zakupić ze środków wypracowanych przez siebie potrzebny sprzęt do prowadzonej działalności za zgodą ZG SNM. Zakupiony sprzęt jest własnością SNM. Dysponentem sprzętu jest oddział.
5. Zarząd Oddziału ma prawo do otrzymywania informacji dotyczących pracy Biura SNM za pośrednictwem platformy snm.edu.pl/czlonkowie.
6. Zarząd Oddziału otrzymuje na bieżąco teksty wszystkich uchwał ZG SNM. Projekty uchwał dotyczące bezpośrednio pracy oddziałów będą dyskutowane w kursie Wszyscy.
7. Oddział ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej ze strony ZG SNM we wszystkich aspektach swej działalności.
8. Oddział ma prawo do prowadzenia własnej strony internetowej i posiadania adresu e-mailowego w celu komunikacji z członkami Oddziału i ZG SNM.
9. Walne Zgromadzenie Oddziału uchwala program działalności merytorycznej i finansowej oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz SNM.
10. Oddział ma prawo do zmian w planie pracy na dany rok w przypadkach uzasadnionych, po wcześniejszej konsultacji z Przewodniczącym Komisji d/s oddziałów i grup roboczych.
11. Oddział ma prawo do prezentacji swojego dorobku w czasopiśmie wydawanym przez SNM, na stronie internetowej Oddziału i na stronie SNM oraz podczas Konferencji Krajowych SNM.
12. Oddział opracowuje sprawozdanie roczne z pracy, dołączając do 15 stycznia następnego roku sprawozdanie za okres od września do grudnia (potrzebne do biuletynu wydawanego przed Krajową Konferencją SNM).
13. Oddział wykonuje miesięczne raporty kasowe, które niezwłocznie dostarcza do biura SNM.
14. Rozliczenia finansowe obejmują rok kalendarzowy.
15. Oddział dostarcza preliminarz organizowanych konferencji, warsztatów, kursów, szkoleń, konkursów, co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem w/w imprez. W przypadku sporządzania umów zleceń lub o dzieło należy odpowiednio wcześniej poinformować biuro w celu należytego przygotowania umowy.
16. Po każdej konferencji do Biura SNM powinny niezwłocznie wpłynąć następujące dokumenty:
a) dokładne rozliczenie finansowe imprezy,
b) rozliczenie zaliczki,
c) sprawozdanie merytoryczne,
d) lista uczestników.
Rozliczenie finansowe zawierające zestawienie przychodów i kosztów powinno zostać przesłane najpóźniej dnia 10 następnego miesiąca po zakończeniu konferencji. Rozliczenie jest równoznaczne z raportem miesięcznym.
17. Rozliczenie finansowe powinno zawierać w szczególności:
a) faktury i rachunki opatrzone opisem merytorycznym oraz potwierdzone przez
Przewodniczącego i Skarbnika oddziału,
b) w przypadku zwrotu kosztów podróży - wypełniony druk na rozliczenie kosztów podróży udokumentowany biletami PKP, PKS, komunikacji lokalnej. W przypadku przejazdu prywatnym samochodem, zwrot kosztów dokonany będzie w wysokości cen biletu II klasy pociągu pośpiesznego, ceny biletu PKS itp. na podstawie zaświadczenia o cenie z kasy przewoźnika,
c) w przypadku zwrotu kosztów rozmów służbowych z telefonu prywatnego - bilingi za rozmowy ze wskazaniem numerów oraz ich właścicieli.
18. Raport kasowy - stanowiący zestawienie operacji gotówkowych przesłany zostaje do Biura SNM do dnia 10 następnego miesiąca wraz z kopiami dokumentów KP i KW, fakturami i rachunkami.
19. Dokumentacja, o której mowa w regulaminie, przechowywana jest w biurze SNM.
20. Oddział może organizować swoje biuro, ale nie może zatrudniać w nim odpłatnie pracowników. Czynsz i media opłaca z własnych wypracowanych funduszy.
21. Oddział zobowiązany jest do umieszczania logo SNM na wszelkich pismach, zaświadczeniach, podziękowaniach oraz na swojej stronie internetowej.

czwartek, 15 sierpnia 2013

Regulamin pracy grupy roboczej SNM

Grupy robocze SNM działają w oparciu o statut SNM, są jednostkami SNM niezależnymi od struktury terytorialnej, mogą mieć lokalny lub ogólnokrajowy zakres działania. Nie posiadają osobowości prawnej, respektują uchwały ZG SNM. Są powoływane przez ZG SNM w celu realizacji specjalnych zadań.
1. Odpowiedzialnym za pracę grupy roboczej jest koordynator, wybierany spośród członków GR.
2. Członkiem GR może zostać każdy członek SNM, po akceptacji koordynatora GR.
3. GR może organizować spotkania, zajęcia, konkursy dla nauczycieli oraz uczniów, a także płatne konferencje i kursy.
4. GR ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i finansowej, w ramach możliwości Stowarzyszenia, we wszystkich aspektach swej działalności.
5. GR może, za wiedzą i zgodą ZG, nawiązywać współpracę z podmiotami spoza SNM, a także korzystać z różnych form pomocy zewnętrznej.
6. GR ma prawo do prezentacji swojego dorobku na stronie głównej SNM oraz w czasopiśmie wydawanym przez SNM.
7. Strona internetowa GR powinna znajdować się na serwerze: http://snm.edu.pl/grupy
8. GR dostarcza do Biura SNM preliminarz planowanych spotkań i konferencji na miesiąc przed planowaną imprezą. Jeśli impreza GR nie wiąże się z wydatkami ani z wpływami SNM, preliminarz nie jest konieczny.
9. Po zakończeniu imprezy koordynator GR przesyła do Biura SNM rozliczenie finansowe (jeśli dotyczy) oraz krótkie sprawozdanie.
10. Rozliczenie finansowe powinno zawierać:
- faktury i rachunki
- w przypadku zwrotu kosztów podróży – wypełnione druki na rozliczenie kosztów podróży udokumentowane biletami PKP, PKS, komunikacji lokalnej. W przypadku przejazdu własnym samochodem zwrot kosztów dokonywany będzie w wysokości ceny biletu II klasy pociągu pospiesznego lub ceny biletu PKS na podstawie zaświadczenia o cenie biletu z kasy przewoźnika lub Internetu.
11. Koordynator grupy opracowuje sprawozdanie roczne z pracy (także finansowe) i przesyła je do Biura SNM nie później niŜ do 15 stycznia następnego roku.
12. Wypracowane przez siebie fundusze Grupa Robocza , po uzyskaniu zgody ZG SNM, ma prawo przeznaczyć na własną działalność, w tym zakup materiałów i sprzętu. Dysponentem sprzętu jest GR, a właścicielem SNM.
13. Koordynator GR może uczestniczyć w pracach ZG SNM w kursie Wszyscy, umieszczonym na platformie http://zg.snm.edu.pl.

środa, 14 sierpnia 2013

Szkolne Opłotki

Wiosną 1991 r. pojawiły się w Polsce komputery Archimedes, przywiezione przez nauczycieli matematyki uczestniczących w pierwszym wyjeździe do Anglii. Posłużyły one do przygotowania pierwszych numerów NiMa. Jednak w Białej Podlaskiej, powstało jeszcze jedno czasopismo dla nauczycieli: Szkolne Opłotki. Tworzył je "specjalista od Archimedesów" Krzysztof Mostowski.

Regulamin wyborów do władz SNM

1. Wybory do władz krajowych Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki są tajne i bezpośrednie.
2. Kandydatów do władz Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać Zarząd Oddziału, Grupa Robocza, ustępujący ZG SNM, GKR lub każdy członek SNM.
3. Kandydatów do władz zgłasza się do Biura SNM przez 4 miesiące poprzedzające termin Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia, podczas którego planowane są wybory. Biuro SNM gromadzi stosowne dokumenty (zgłoszenia kandydatów oraz ich zgodę na kandydowanie do władz).
4. Listę kandydatów do ZG (GKR) Stowarzyszenia zamyka się na dwa tygodnie przed planowanymi wyborami, o ile liczba kandydatów na niej zebranych przekracza liczebność wybieranego ciała (odpowiednio ZG, GKR). Jeżeli nazwiska na listach kandydatów do ZG i GKR powtarzają się, to liczba kandydatów do GKR musi być zwiększona o liczbę powtarzających się nazwisk.
5. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów, listę (listy) kandydatów uzupełnia się podczas Walnego Zgromadzenia na podstawie zgłoszeń z sali. Zgłaszani kandydaci muszą być obecni na sali i wyrazić zgodę na umieszczenie na liście. Tak uzupełnioną listę, o ile liczba kandydatów spełnia warunki opisane w punkcie 4., zamyka się na wniosek z sali.
6. Przed planowanymi wyborami przygotowywane są listy:
a) kandydatów na Prezesa Stowarzyszenia,
b) kandydatów na członków Zarządu Głównego,
c) kandydatów na członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
7. Ustala się następującą kolejność głosowania:
1) wybór prezesa SNM,
2) wybór prezydium ZG SNM (głosowanie na listę zaproponowaną przez nowo wybranego prezesa SNM),
3) wybór członków Zarządu Głównego SNM w liczbie zgodnej ze Statutem SNM,
4) wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej SNM.
8. W głosowaniu może brać udział każdy członek SNM obecny na Walnym Zgromadzeniu.
9. Walne Zgromadzenie ustala liczebność członków komisji skrutacyjnej oraz dokonuje jej wyboru.
10. Każdy członek SNM może oddać jeden głos. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona lub jeżeli na karcie wyborczej pozostanie więcej nazwisk nie skreślonych niż to ustalono.
11. W razie potrzeby przeprowadzenia dodatkowego głosowania, do którego nie są przygotowane karty, komisja skrutacyjna doraźnie ustala warunki ważności oddania głosu.
12. Władze Stowarzyszenia konstytuują się bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia.
13. Głosowanie dotyczące wyboru lub odwołania władz (członka władz) Stowarzyszenia wymaga trybu tajnego. W innych przypadkach tajność głosowania może być doraźnie uchwalona przez zebranych na Walnym Zgromadzeniu członków SNM.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Główny SNM.

Regulamin pracy biura SNM

1. Biuro SNM czynne jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
a) w okresie od 01 września do 30 czerwca - 800 - 1600,
b) w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia - 800 - 1400 (około 88 godzin przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych godzin pracy z powodu organizacji i podsumowania Krajowych Konferencji SNM).
2. W biurze SNM zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, Kierownik Biura SNM oraz Główny Księgowy.
3. Pracownicy biura wykonują swoje zadania zgodnie z zakresem czynności, tj. w przedmiocie zadań i uprawnień określonych przez Zarząd Główny SNM oraz Kodeks pracy.
4. Biuro uŜywa pieczątki z nazwą i adresem Stowarzyszenia oraz pieczątek imiennych.
5. Nadzór nad pracą biura sprawuje Sekretarz SNM.
6. Pracownika Biura SNM zatrudnia Prezes SNM, po zatwierdzeniu kandydata przez Prezydium ZG SNM.
7. Pracownicy mogą być zatrudniani w oparciu o umowę o pracę, umowę-zlecenie lub umowę o dzieło.
8. Plany urlopów pracowników sporządza Kierownik Biura SNM i przedkłada do zatwierdzenia Sekretarzowi SNM.
9. Zasady wynagrodzenia oraz przyznawania premii pracownikom ustala Prezes SNM, po konsultacji z Prezydium ZG SNM oraz w oparciu o przepisy ogólnokrajowe pracy i płacy.
10. Sprawy sporne między pracownikami są rozwiązywane przez Sekretarza SNM, który jest zobowiązany do powiadomienia o zaistniałej sytuacji Prezydium lub Zarząd Główny SNM.
11. Sprawy sporne między pracownikami a Prezydium lub ZG SNM rozpatrywane są na forum Zarządu Głównego SNM.
12. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Prezes SNM, kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz uchwałami ZG SNM.
Do obowiązków Sekretarza SNM należy:
a) sprawowanie nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem Biura SNM,
b) wydawanie wewnętrznych zarządzeń dotyczących organizacji pracy biura,
c) ustalanie wewnętrznej pracy biura, podziału bieżących zadań i obowiązków pracowników biura,
d) koordynowanie działań Oddziałów SNM,
e) rozstrzyganie ewentualnych nieporozumień pomiędzy biurem i innymi podmiotami wewnątrz Stowarzyszenia,
f) opracowywanie projektów rocznych planów pracy SNM do zatwierdzenia przez ZG SNM,
g) przygotowywanie propozycji tematyki i materiałów na posiedzenia władz Stowarzyszenia,
h) zatwierdzanie dokumentacji księgowej pod względem merytorycznym i formalnym oraz finansowym,
i) administracja portalu członków SNM: http://snm.edu.pl/czlonkowie,
j) administracja portalu Zarządu Głównego SNM: http://zg.snm.edu.pl.
Do obowiązków Kierownika Biura SNM należy:
a) koordynacja wszystkich prac związanych z funkcjonowaniem biura,
b) koordynacja przepływu informacji, korespondencji, utrzymywanie kontaktów z kontrahentami i członkami SNM,
c) dbanie o realizację wszelkich rodzajów rozliczeń w terminie,
d) sprawdzanie dokumentacji księgowej pod względem merytorycznym i formalnym,
e) prowadzenie kasy gotówkowej,
f) komputerowa obsługa rachunku bankowego SNM, m.in. dokonywanie elektronicznych przelewów,
g) obsługa programu HURT,
h) prowadzenie na bieŜąco rejestracji członków SNM oraz składek członkowskich,
i) administracja portalu członków SNM: http://snm.edu.pl/czlonkowie,
j) przygotowywanie w trybie roboczym wszelkiego rodzaju pism, umów itp.,
k) prowadzenie spraw związanych z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym,
l) przygotowywanie projektów uchwał i materiałów pod obrady Zarządu Głównego,
m) zapewnianie warunków organizacyjnych do odbywania posiedzeń ZG SNM i Komisji Rewizyjnej,
n) kompletowanie materiałów będących przedmiotem obrad ZG SNM,
o) przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń na organizowane przez SNM konferencje i warsztaty, przygotowanie materiałów,
p) dbanie o zaopatrzenie biura w materiały biurowe,
q) realizowanie zamówień ze sklepu internetowego SNM oraz organizowanie sprzedaży książek i publikacji SNM podczas konferencji ogólnopolskich i oddziałowych,
r) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów do celów podatku od towarów i usług,
s) nadzór nad eksploatacją i konserwacją techniczną sprzętu znajdującego się na stanie biura,
t) realizowanie innych zadań zleconych przez Prezesa, Sekretarza lub Zarząd SNM.
Do obowiązków Głównej Księgowej naleŜy:
a) prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej SNM według zasad określonych w stosownych przepisach o gospodarce finansowej i rachunkowości (Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości)
b) prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej,
c) terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
d) terminowe rozliczanie podatków i składek ZUS,
e) zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,
f) komputerowa obsługa rachunku bankowego SNM, m.in. dokonywanie elektronicznych przelewów,
g) obsługa programu HURT, PŁACE, ZUS,
h) administracja portalu członków SNM: http://snm.edu.pl/czlonkowie,
i) analiza dokumentów finansowych i ich bieŜąca kontrola pod względem formalno-rachunkowym,
j) dokonywanie rozliczeń finansowych Oddziałów SNM,
k) dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych z zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych,
l) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
m) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Regulamin pracy Koła SNM

Koła SNM działają w oparciu o statut SNM, są jednostkami SNM o ogólnopolskim zakresie działania. Są powoływane przez Zarząd Główny SNM w celu ułatwienia współpracy członków Stowarzyszenia, zgodnie z ich zainteresowaniami. Nie posiadają osobowości prawnej, członkowie koła respektują uchwały ZG SNM.
1. Koło powołuje Zarząd Główny SNM na podstawie wniosku podpisanego przez pięciu członków SNM deklarujących udział w jego pracy. Wniosek powinien zawierać określenie celów i zakresu działania koła. Nazwa koła powinna – w miarę możliwości – precyzyjnie opisywać zasadniczą tematykę, którą zamierzają zajmować się członkowie koła.
2. Pracą Koła kieruje Przewodniczący. W razie potrzeby Koło może wybrać ze swego grona także Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza, którzy – wraz z Przewodniczącym – stanowią Zarząd Koła.
3. Koło ma prawo do organizacji spotkań, zajęć, konkursów dla nauczycieli i uczniów oraz konferencji.
4. Członkowie koła spotykają się przynajmniej raz w roku.
5. Koło ma prawo do uzyskania od ZG SNM pomocy merytorycznej i finansowej we wszystkich aspektach swej działalności.
6. Za wiedzą ZG, Koło może nawiązywać współpracę z podmiotami spoza SNM, a także korzystać z różnych form pomocy zewnętrznej.
7. Koło ma prawo do prowadzenia własnej strony internetowej, posiadania adresu mailowego do kontaktów między członkami koła i z władzami SNM.
8. Koło ma prawo do prezentacji swojego dorobku na swojej stronie internetowej, na stronie SNM, w czasopiśmie wydawanym przez SNM; a także do wydawania pozycji książkowych, w tym odpowiednich monografii, ale wyłącznie w porozumieniu z Komisją ds. Wydawnictw ZG.
9. Koło dostarcza do Biura SNM preliminarz planowanych spotkań i konferencji na miesiąc przed planowanym wydarzeniem. Jeśli spotkanie koła nie wiąże się z wydatkami ani z dochodami, preliminarz nie jest konieczny.
10. Po zakończeniu spotkania (konferencji) Przewodniczący koła przesyła do Biura SNM rozliczenie finansowe oraz krótkie sprawozdanie z jego przebiegu.
11. Rozliczenie finansowe powinno zawierać:
- prawidłowo opisane faktury i rachunki
- w przypadku zwrotu kosztów podróży – wypełnione druki na rozliczenie kosztów podróży udokumentowane biletami PKP, PKS, komunikacji lokalnej. W przypadku przejazdu własnym samochodem zwrot kosztów dokonywany będzie w wysokości ceny biletu II klasy pociągu pospiesznego lub ceny biletu PKS na podstawie zaświadczenia o cenie biletu z kasy przewoźnika lub Internetu.
12. Przewodniczący koła opracowuje sprawozdanie roczne z pracy koła (także finansowe) i przesyła je do Biura SNM nie później niż do 10 stycznia następnego roku.
13. Wypracowane przez siebie fundusze koło ma prawo przeznaczyć na własną działalność, w tym zakup materiałów i sprzętu. Dysponentem sprzętu jest koło, a właścicielem SNM.

wtorek, 13 sierpnia 2013

Regulamin Pracy Zarządu Głównego SNM

1. ZG działa na podstawie Statutu SNM, a jego kompetencje określają punkty 24.1- 24.8 Statutu SNM.
2. ZG zbiera się wg ustalonego harmonogramu na dany rok kalendarzowy, przy czym każda dyskusja nad danym problemem zamieszczona na platformie, zakończona głosowaniem jest uznana za zebranie ZG SNM.
2.1. W posiedzeniach mogą brać udział członkowie GKR oraz zaproszeni goście jedynie z głosem doradczym.
2.2. Wszystkie uchwały ZG są podejmowane zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa członków władz.
2.3. Z każdego posiedzenia ZG sporządzany jest protokół, który jest zamieszczany na platformie nie później niż miesiąc po zakończeniu posiedzenia, a następnie zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu lub na platformie ZG.
2.4. Protokoły z zebrań na platformie w postaci dokładnego zapisu dyskusji lub czatu będą archiwizowane dla ZG SNM na platformie oraz w postaci wydruku w Biurze SNM.
3. W ZG działają komisje:
- d/s oddziałów i grup roboczych,
- d/s konferencji (przygotowuje i koordynuje prace związane z organizacją krajowych
konferencji SNM),
- regulaminowa (tworzy regulaminy pracy SNM, opracowuje zmiany w Statucie lub aneksy
do Statutu, formułuje propozycje uchwał ZG),
- finansowa,
- d/s wydawnictw (monitoruje poziom czasopisma wydawanego przez SNM, jego formę graficzną terminowość ukazywania się, a także zajmuje się problemami wydawniczymi związanymi z nauczaniem matematyki, inicjuje ewentualne działania wydawnicze Stowarzyszenia).
W razie konieczności może być powołana specjalna komisja dla realizacji celów doraźnych wynikających z potrzeb Stowarzyszenia.
3.1. Każdy członek ZG pracuje przynajmniej w jednej komisji.
3.2. Przydział poszczególnych członków ZG do komisji jest proponowany przez Prezesa SNM, po konsultacji z Prezydium SNM. Odbywa to się na pierwszym posiedzeniu ZG. Rezygnacja z pracy w wybranej komisji lub przystąpienie do nowej odbywa się w porozumieniu i za zgodą przewodniczącego komisji i Prezesa SNM.
3.3. Pracę każdej komisji koordynuje jej przewodniczący.
3.4. Przewodniczącego komisji mianuje Prezes SNM, po konsultacji z Prezydium SNM.
4. Każdy członek ZG i KR jest zarejestrowany na platformie http://.zg.snm.pl./
4.1. Administratorem platformy jest Prezes ZG lub wskazany przez niego pełnomocnik
będący członkiem ZG.
4.2. Każdy członek ZG powinien zalogować się na platformie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie i zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi dla niego wiadomościami, uczestniczyć w dyskusjach i głosowaniach. W przypadku przewidywanej dłuższej przerwy w logowaniu się na platformie, każdy członek ZG ma obowiązek powiadomić o tym ZG, umieszczając odpowiednią informację na platformie.
4.3. Do każdego członka ZG, który nie zaloguje na platformie się przez kolejnych 30 dni, zostanie wysłana prośba o deklarację dalszego udziału w pracach ZG. Przedłużający się brak odpowiedzi i logowania się przez następne 30 dni ZG może potraktować jako rezygnację z prac w Zarządzie. Muszą. być jednak wzięte pod uwagę szczególne okoliczności (choroba, przejściowa trudna sytuacja rodzinna, dłuższy wyjazd), o ile do Prezydium dotrą odpowiednie informacje.
Nieterminowe logowanie się na platformę bez podania przyczyny, traktowane jest jako nie wywiązywanie się z powierzonych zadań.
4.4. Dostęp do platformy mają także:
- członkowie redakcji NiM plus TI,
- osoby zaproszone do współpracy nad poszczególnymi tematami, na czas określony i za zgodą Prezesa SNM, po konsultacji z Prezydium SNM,
- przewodniczący oddziałów do kursu „Wszyscy”.
Ich ewentualny udział w głosowaniu nie może być wzięty pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
5.1. Projekty uchwał stworzonych przez poszczególne komisje są umieszczane i poddawane
pod dyskusję i głosowanie przez ZG SNM.
5.2. Każdy członek ZG ma prawo wyrazić swoją opinię o projekcie uchwały i ma obowiązek wziąć udział w głosowaniu o jej przyjęcie.
5.3. Termin głosowania to minimum 14 dni od daty umieszczenia projektu na platformie, a w szczególnie ważnych i pilnych uchwałach termin może być skrócony na wniosek Prezesa SNM. W takich przypadkach o tym fakcie muszą być powiadomieni wszyscy członkowie ZG telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej przez Biuro Krajowe SNM.

Regulamin Walnego Zgromadzenia SNM

1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia działa na podstawie punktów 16.-23. Statutu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Sekretarz SNM, a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród kandydatów obecnych na sali w głosowaniu jawnym.
5. Wybrany Przewodniczący Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie wyboru:
a. Komisji mandatowo-skrutacyjnej,
b. Komisji uchwał i wniosków.
6. Wybrany Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza zdolność do podejmowania uchwał oraz poddaje pod głosowanie jawne porządek obrad.
7. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki za ostatni rok przedstawia Sekretarz SNM.
8. Sprawozdanie Finansowe przedstawia Skarbnik SNM.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
10. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza dyskusję nad sprawozdaniami.
11. Członkowie, którzy chcą wziąć udział w dyskusji, zgłaszają się kolejno do głosu.
12. Wystąpienia członków nie mogą trwać dłuŜej niŜ 5 minut.
13. Członkowie głosują nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
14. Członkowie głosują, po dyskusji, nad zaproponowanymi przez Zarząd uchwałami.
15. Zebrani zgłaszają wolne wnioski, nad którymi odbywa się ewentualnie dyskusja
16. Po wyczerpaniu porządku następuje zamknięcie obrad.
17. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, ze szczególnym uwzględnieniem wyników głosowań i treści przyjętych uchwał.