czwartek, 15 sierpnia 2013

Regulamin pracy grupy roboczej SNM

Grupy robocze SNM działają w oparciu o statut SNM, są jednostkami SNM niezależnymi od struktury terytorialnej, mogą mieć lokalny lub ogólnokrajowy zakres działania. Nie posiadają osobowości prawnej, respektują uchwały ZG SNM. Są powoływane przez ZG SNM w celu realizacji specjalnych zadań.
1. Odpowiedzialnym za pracę grupy roboczej jest koordynator, wybierany spośród członków GR.
2. Członkiem GR może zostać każdy członek SNM, po akceptacji koordynatora GR.
3. GR może organizować spotkania, zajęcia, konkursy dla nauczycieli oraz uczniów, a także płatne konferencje i kursy.
4. GR ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i finansowej, w ramach możliwości Stowarzyszenia, we wszystkich aspektach swej działalności.
5. GR może, za wiedzą i zgodą ZG, nawiązywać współpracę z podmiotami spoza SNM, a także korzystać z różnych form pomocy zewnętrznej.
6. GR ma prawo do prezentacji swojego dorobku na stronie głównej SNM oraz w czasopiśmie wydawanym przez SNM.
7. Strona internetowa GR powinna znajdować się na serwerze: http://snm.edu.pl/grupy
8. GR dostarcza do Biura SNM preliminarz planowanych spotkań i konferencji na miesiąc przed planowaną imprezą. Jeśli impreza GR nie wiąże się z wydatkami ani z wpływami SNM, preliminarz nie jest konieczny.
9. Po zakończeniu imprezy koordynator GR przesyła do Biura SNM rozliczenie finansowe (jeśli dotyczy) oraz krótkie sprawozdanie.
10. Rozliczenie finansowe powinno zawierać:
- faktury i rachunki
- w przypadku zwrotu kosztów podróży – wypełnione druki na rozliczenie kosztów podróży udokumentowane biletami PKP, PKS, komunikacji lokalnej. W przypadku przejazdu własnym samochodem zwrot kosztów dokonywany będzie w wysokości ceny biletu II klasy pociągu pospiesznego lub ceny biletu PKS na podstawie zaświadczenia o cenie biletu z kasy przewoźnika lub Internetu.
11. Koordynator grupy opracowuje sprawozdanie roczne z pracy (także finansowe) i przesyła je do Biura SNM nie później niŜ do 15 stycznia następnego roku.
12. Wypracowane przez siebie fundusze Grupa Robocza , po uzyskaniu zgody ZG SNM, ma prawo przeznaczyć na własną działalność, w tym zakup materiałów i sprzętu. Dysponentem sprzętu jest GR, a właścicielem SNM.
13. Koordynator GR może uczestniczyć w pracach ZG SNM w kursie Wszyscy, umieszczonym na platformie http://zg.snm.edu.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz