środa, 14 sierpnia 2013

Regulamin pracy biura SNM

1. Biuro SNM czynne jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
a) w okresie od 01 września do 30 czerwca - 800 - 1600,
b) w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia - 800 - 1400 (około 88 godzin przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych godzin pracy z powodu organizacji i podsumowania Krajowych Konferencji SNM).
2. W biurze SNM zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, Kierownik Biura SNM oraz Główny Księgowy.
3. Pracownicy biura wykonują swoje zadania zgodnie z zakresem czynności, tj. w przedmiocie zadań i uprawnień określonych przez Zarząd Główny SNM oraz Kodeks pracy.
4. Biuro uŜywa pieczątki z nazwą i adresem Stowarzyszenia oraz pieczątek imiennych.
5. Nadzór nad pracą biura sprawuje Sekretarz SNM.
6. Pracownika Biura SNM zatrudnia Prezes SNM, po zatwierdzeniu kandydata przez Prezydium ZG SNM.
7. Pracownicy mogą być zatrudniani w oparciu o umowę o pracę, umowę-zlecenie lub umowę o dzieło.
8. Plany urlopów pracowników sporządza Kierownik Biura SNM i przedkłada do zatwierdzenia Sekretarzowi SNM.
9. Zasady wynagrodzenia oraz przyznawania premii pracownikom ustala Prezes SNM, po konsultacji z Prezydium ZG SNM oraz w oparciu o przepisy ogólnokrajowe pracy i płacy.
10. Sprawy sporne między pracownikami są rozwiązywane przez Sekretarza SNM, który jest zobowiązany do powiadomienia o zaistniałej sytuacji Prezydium lub Zarząd Główny SNM.
11. Sprawy sporne między pracownikami a Prezydium lub ZG SNM rozpatrywane są na forum Zarządu Głównego SNM.
12. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Prezes SNM, kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz uchwałami ZG SNM.
Do obowiązków Sekretarza SNM należy:
a) sprawowanie nadzoru i kontroli nad funkcjonowaniem Biura SNM,
b) wydawanie wewnętrznych zarządzeń dotyczących organizacji pracy biura,
c) ustalanie wewnętrznej pracy biura, podziału bieżących zadań i obowiązków pracowników biura,
d) koordynowanie działań Oddziałów SNM,
e) rozstrzyganie ewentualnych nieporozumień pomiędzy biurem i innymi podmiotami wewnątrz Stowarzyszenia,
f) opracowywanie projektów rocznych planów pracy SNM do zatwierdzenia przez ZG SNM,
g) przygotowywanie propozycji tematyki i materiałów na posiedzenia władz Stowarzyszenia,
h) zatwierdzanie dokumentacji księgowej pod względem merytorycznym i formalnym oraz finansowym,
i) administracja portalu członków SNM: http://snm.edu.pl/czlonkowie,
j) administracja portalu Zarządu Głównego SNM: http://zg.snm.edu.pl.
Do obowiązków Kierownika Biura SNM należy:
a) koordynacja wszystkich prac związanych z funkcjonowaniem biura,
b) koordynacja przepływu informacji, korespondencji, utrzymywanie kontaktów z kontrahentami i członkami SNM,
c) dbanie o realizację wszelkich rodzajów rozliczeń w terminie,
d) sprawdzanie dokumentacji księgowej pod względem merytorycznym i formalnym,
e) prowadzenie kasy gotówkowej,
f) komputerowa obsługa rachunku bankowego SNM, m.in. dokonywanie elektronicznych przelewów,
g) obsługa programu HURT,
h) prowadzenie na bieŜąco rejestracji członków SNM oraz składek członkowskich,
i) administracja portalu członków SNM: http://snm.edu.pl/czlonkowie,
j) przygotowywanie w trybie roboczym wszelkiego rodzaju pism, umów itp.,
k) prowadzenie spraw związanych z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym,
l) przygotowywanie projektów uchwał i materiałów pod obrady Zarządu Głównego,
m) zapewnianie warunków organizacyjnych do odbywania posiedzeń ZG SNM i Komisji Rewizyjnej,
n) kompletowanie materiałów będących przedmiotem obrad ZG SNM,
o) przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń na organizowane przez SNM konferencje i warsztaty, przygotowanie materiałów,
p) dbanie o zaopatrzenie biura w materiały biurowe,
q) realizowanie zamówień ze sklepu internetowego SNM oraz organizowanie sprzedaży książek i publikacji SNM podczas konferencji ogólnopolskich i oddziałowych,
r) prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów do celów podatku od towarów i usług,
s) nadzór nad eksploatacją i konserwacją techniczną sprzętu znajdującego się na stanie biura,
t) realizowanie innych zadań zleconych przez Prezesa, Sekretarza lub Zarząd SNM.
Do obowiązków Głównej Księgowej naleŜy:
a) prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej SNM według zasad określonych w stosownych przepisach o gospodarce finansowej i rachunkowości (Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości)
b) prawidłowe i bieżące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej,
c) terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
d) terminowe rozliczanie podatków i składek ZUS,
e) zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,
f) komputerowa obsługa rachunku bankowego SNM, m.in. dokonywanie elektronicznych przelewów,
g) obsługa programu HURT, PŁACE, ZUS,
h) administracja portalu członków SNM: http://snm.edu.pl/czlonkowie,
i) analiza dokumentów finansowych i ich bieŜąca kontrola pod względem formalno-rachunkowym,
j) dokonywanie rozliczeń finansowych Oddziałów SNM,
k) dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych z zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych,
l) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
m) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz