piątek, 30 sierpnia 2013

Regulamin pracy Oddziałów SNM

Oddziały SNM działają na podstawie Statutu SNM, a ich kompetencje określa Rozdział 5; są terenowymi jednostkami SNM nie posiadającymi osobowości prawnej; respektują wszystkie uchwały i zarządzenia ZG SNM.
1. Oddział może organizować odpłatnie konferencje lokalne SNM i krótkie formy doskonalenia dla nauczycieli, a także kursy, konkursy i inne imprezy na terenie określonym przez władze Oddziału. Wysokość opłaty ustala Zarząd Oddziału SNM zgodnie z uchwałą ZG SNM z dnia 3 grudnia 2007 roku.
2. Każdy Oddział może posiadać swoje subkonto na koncie SNM.
3. Przewodniczący Oddziałów mogą uczestniczyć w pracach ZG SNM w kursie Wszyscy umieszczonym na platformie zg.snm.edu.pl.
4. Oddział SNM może zakupić ze środków wypracowanych przez siebie potrzebny sprzęt do prowadzonej działalności za zgodą ZG SNM. Zakupiony sprzęt jest własnością SNM. Dysponentem sprzętu jest oddział.
5. Zarząd Oddziału ma prawo do otrzymywania informacji dotyczących pracy Biura SNM za pośrednictwem platformy snm.edu.pl/czlonkowie.
6. Zarząd Oddziału otrzymuje na bieżąco teksty wszystkich uchwał ZG SNM. Projekty uchwał dotyczące bezpośrednio pracy oddziałów będą dyskutowane w kursie Wszyscy.
7. Oddział ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej ze strony ZG SNM we wszystkich aspektach swej działalności.
8. Oddział ma prawo do prowadzenia własnej strony internetowej i posiadania adresu e-mailowego w celu komunikacji z członkami Oddziału i ZG SNM.
9. Walne Zgromadzenie Oddziału uchwala program działalności merytorycznej i finansowej oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz SNM.
10. Oddział ma prawo do zmian w planie pracy na dany rok w przypadkach uzasadnionych, po wcześniejszej konsultacji z Przewodniczącym Komisji d/s oddziałów i grup roboczych.
11. Oddział ma prawo do prezentacji swojego dorobku w czasopiśmie wydawanym przez SNM, na stronie internetowej Oddziału i na stronie SNM oraz podczas Konferencji Krajowych SNM.
12. Oddział opracowuje sprawozdanie roczne z pracy, dołączając do 15 stycznia następnego roku sprawozdanie za okres od września do grudnia (potrzebne do biuletynu wydawanego przed Krajową Konferencją SNM).
13. Oddział wykonuje miesięczne raporty kasowe, które niezwłocznie dostarcza do biura SNM.
14. Rozliczenia finansowe obejmują rok kalendarzowy.
15. Oddział dostarcza preliminarz organizowanych konferencji, warsztatów, kursów, szkoleń, konkursów, co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem w/w imprez. W przypadku sporządzania umów zleceń lub o dzieło należy odpowiednio wcześniej poinformować biuro w celu należytego przygotowania umowy.
16. Po każdej konferencji do Biura SNM powinny niezwłocznie wpłynąć następujące dokumenty:
a) dokładne rozliczenie finansowe imprezy,
b) rozliczenie zaliczki,
c) sprawozdanie merytoryczne,
d) lista uczestników.
Rozliczenie finansowe zawierające zestawienie przychodów i kosztów powinno zostać przesłane najpóźniej dnia 10 następnego miesiąca po zakończeniu konferencji. Rozliczenie jest równoznaczne z raportem miesięcznym.
17. Rozliczenie finansowe powinno zawierać w szczególności:
a) faktury i rachunki opatrzone opisem merytorycznym oraz potwierdzone przez
Przewodniczącego i Skarbnika oddziału,
b) w przypadku zwrotu kosztów podróży - wypełniony druk na rozliczenie kosztów podróży udokumentowany biletami PKP, PKS, komunikacji lokalnej. W przypadku przejazdu prywatnym samochodem, zwrot kosztów dokonany będzie w wysokości cen biletu II klasy pociągu pośpiesznego, ceny biletu PKS itp. na podstawie zaświadczenia o cenie z kasy przewoźnika,
c) w przypadku zwrotu kosztów rozmów służbowych z telefonu prywatnego - bilingi za rozmowy ze wskazaniem numerów oraz ich właścicieli.
18. Raport kasowy - stanowiący zestawienie operacji gotówkowych przesłany zostaje do Biura SNM do dnia 10 następnego miesiąca wraz z kopiami dokumentów KP i KW, fakturami i rachunkami.
19. Dokumentacja, o której mowa w regulaminie, przechowywana jest w biurze SNM.
20. Oddział może organizować swoje biuro, ale nie może zatrudniać w nim odpłatnie pracowników. Czynsz i media opłaca z własnych wypracowanych funduszy.
21. Oddział zobowiązany jest do umieszczania logo SNM na wszelkich pismach, zaświadczeniach, podziękowaniach oraz na swojej stronie internetowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz