środa, 14 sierpnia 2013

Regulamin wyborów do władz SNM

1. Wybory do władz krajowych Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki są tajne i bezpośrednie.
2. Kandydatów do władz Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać Zarząd Oddziału, Grupa Robocza, ustępujący ZG SNM, GKR lub każdy członek SNM.
3. Kandydatów do władz zgłasza się do Biura SNM przez 4 miesiące poprzedzające termin Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia, podczas którego planowane są wybory. Biuro SNM gromadzi stosowne dokumenty (zgłoszenia kandydatów oraz ich zgodę na kandydowanie do władz).
4. Listę kandydatów do ZG (GKR) Stowarzyszenia zamyka się na dwa tygodnie przed planowanymi wyborami, o ile liczba kandydatów na niej zebranych przekracza liczebność wybieranego ciała (odpowiednio ZG, GKR). Jeżeli nazwiska na listach kandydatów do ZG i GKR powtarzają się, to liczba kandydatów do GKR musi być zwiększona o liczbę powtarzających się nazwisk.
5. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów, listę (listy) kandydatów uzupełnia się podczas Walnego Zgromadzenia na podstawie zgłoszeń z sali. Zgłaszani kandydaci muszą być obecni na sali i wyrazić zgodę na umieszczenie na liście. Tak uzupełnioną listę, o ile liczba kandydatów spełnia warunki opisane w punkcie 4., zamyka się na wniosek z sali.
6. Przed planowanymi wyborami przygotowywane są listy:
a) kandydatów na Prezesa Stowarzyszenia,
b) kandydatów na członków Zarządu Głównego,
c) kandydatów na członków Głównej Komisji Rewizyjnej.
7. Ustala się następującą kolejność głosowania:
1) wybór prezesa SNM,
2) wybór prezydium ZG SNM (głosowanie na listę zaproponowaną przez nowo wybranego prezesa SNM),
3) wybór członków Zarządu Głównego SNM w liczbie zgodnej ze Statutem SNM,
4) wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej SNM.
8. W głosowaniu może brać udział każdy członek SNM obecny na Walnym Zgromadzeniu.
9. Walne Zgromadzenie ustala liczebność członków komisji skrutacyjnej oraz dokonuje jej wyboru.
10. Każdy członek SNM może oddać jeden głos. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona lub jeżeli na karcie wyborczej pozostanie więcej nazwisk nie skreślonych niż to ustalono.
11. W razie potrzeby przeprowadzenia dodatkowego głosowania, do którego nie są przygotowane karty, komisja skrutacyjna doraźnie ustala warunki ważności oddania głosu.
12. Władze Stowarzyszenia konstytuują się bezpośrednio po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia.
13. Głosowanie dotyczące wyboru lub odwołania władz (członka władz) Stowarzyszenia wymaga trybu tajnego. W innych przypadkach tajność głosowania może być doraźnie uchwalona przez zebranych na Walnym Zgromadzeniu członków SNM.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Główny SNM.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz