czwartek, 5 grudnia 2019

Katarzyna Pęczek - warsztat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych z matematyki do ucznia ze SPE

Warsztat na XXIX Krajowej Konferencji SNM Toruń, luty 2020

Prowadzący: Katarzyna Pęczek
Reprezentuje: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia PraktycznegoTemat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych z matematyki do ucznia ze SPE
Rodzaj zajęć: warsztat

Czego dotyczą zajęcia: Celem wykładu jest wzbogacenie wiedzy uczestników na temat sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych ( programów kształcenia, systemu oceniania i organizacji procesu kształcenia) do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy dostosowanie wymagań edukacyjnych jest tożsame z kreowaniem warunków, w jakich uczeń osiąga dobre wyniki kształcenia. Określimy również, czy proces dostosowywania jest wyłącznie reakcją na wymogi prawa oświatowego czy też powinno wynikać z wewnętrznej potrzeby nauczyciela?
Katarzyna Pęczek o sobie – od 23 lat nauczycielka matematyki z doświadczenie w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od 7 lat pracownik łódzkiego ośrodka doskonalenia nauczycieli, w który zajmuje się m.in. wsparciem kadry zarządzającej oświatą w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oligofreno i surdopedagog, który od wielu lat współpracuje z Centralną Komisją Egzaminacyjną jako ekspert dostosowujący egzaminy gimnazjalne z matematyki (ostatnio również ósmoklasisty) do potrzeb wybranych grup uczniów z niepełnosprawnościami. Egzaminator w łódzkiej OKE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz