wtorek, 5 grudnia 2017

Anna Rybak - wykład: "Jak wprowadzać rachunek różniczkowy, aby nie był dla uczniów zupełną abstrakcją?"

Warsztaty na XXVII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Poznań, luty 2018

Prowadzący: Anna Rybak
Temat: "Jak wprowadzać rachunek różniczkowy, aby nie był dla uczniów zupełną abstrakcją?"
Rodzaj zajęć: wykład


Czego dotyczą zajęcia: Wszyscy wiemy, że w podstawie programowej są treści, które jawią się uczniom jako kompletna abstrakcja, której po prostu trzeba się nauczyć na pamięć. Śmiem uważać, że pojęcie pochodnej funkcji należy do takich treści, jeśli wprowadzamy je od strony szeregu definicji (przyrost zmiennej niezależnej, zależnej, iloraz różnicowy itd.), nie oswajając uczniów uprzednio ze zmianą (zmiennej niezależnej, zmiennej zależnej), tempem tej zmiany i wreszcie z pochodną jako miarą zmiany. Podczas wykładu omówiona zostanie taka propozycja wprowadzania pojęcia pochodnej funkcji, aby uczeń mógł zrozumieć jej znaczenie w matematyce oraz samodzielnie badać związki pomiędzy własnościami funkcji i własnościami pochodnej. Wtedy badanie przebiegu zmienności funkcji nie będzie jedynie wieloetapowym zadaniem, które trzeba wykonać, aby naszkicować mniej lub bardziej udany wykres funkcji, ale rozumnym i satysfakcjonującym wykorzystaniem aparatu matematycznego w celu rozwiązania konkretnego problemu.


Anna Rybak o sobie – Pracuję na Uniwersytecie w Białymstoku, na Wydziale Matematyki i Informatyki, w Zakładzie Dydaktyki i Nowoczesnych Technologii w Kształceniu. Mam duże doświadczenie w pracy nauczycielskiej: przez wiele lat pracowałam jako nauczycielka matematyki i informatyki. Obecnie również utrzymuję ścisły kontakt ze środowiskiem szkolnym, prowadzę gościnnie lekcje z wykorzystaniem komputera, biorę udział w licznych projektach o tematyce dydaktycznej. Naukowo zajmuję się badaniem efektywności kształcenia wspomaganego wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W swojej pracy dydaktycznej opieram się na teorii kształcenia konstruktywistycznego, prowadzącego uczniów do samodzielnego konstruowania wiedzy w wyniku prowadzonej przez nich pracy badawczej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz