wtorek, 13 sierpnia 2013

Regulamin Pracy Zarządu Głównego SNM

1. ZG działa na podstawie Statutu SNM, a jego kompetencje określają punkty 24.1- 24.8 Statutu SNM.
2. ZG zbiera się wg ustalonego harmonogramu na dany rok kalendarzowy, przy czym każda dyskusja nad danym problemem zamieszczona na platformie, zakończona głosowaniem jest uznana za zebranie ZG SNM.
2.1. W posiedzeniach mogą brać udział członkowie GKR oraz zaproszeni goście jedynie z głosem doradczym.
2.2. Wszystkie uchwały ZG są podejmowane zwykłą większością głosów i są ważne, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy, co najmniej połowa członków władz.
2.3. Z każdego posiedzenia ZG sporządzany jest protokół, który jest zamieszczany na platformie nie później niż miesiąc po zakończeniu posiedzenia, a następnie zatwierdzany na kolejnym posiedzeniu lub na platformie ZG.
2.4. Protokoły z zebrań na platformie w postaci dokładnego zapisu dyskusji lub czatu będą archiwizowane dla ZG SNM na platformie oraz w postaci wydruku w Biurze SNM.
3. W ZG działają komisje:
- d/s oddziałów i grup roboczych,
- d/s konferencji (przygotowuje i koordynuje prace związane z organizacją krajowych
konferencji SNM),
- regulaminowa (tworzy regulaminy pracy SNM, opracowuje zmiany w Statucie lub aneksy
do Statutu, formułuje propozycje uchwał ZG),
- finansowa,
- d/s wydawnictw (monitoruje poziom czasopisma wydawanego przez SNM, jego formę graficzną terminowość ukazywania się, a także zajmuje się problemami wydawniczymi związanymi z nauczaniem matematyki, inicjuje ewentualne działania wydawnicze Stowarzyszenia).
W razie konieczności może być powołana specjalna komisja dla realizacji celów doraźnych wynikających z potrzeb Stowarzyszenia.
3.1. Każdy członek ZG pracuje przynajmniej w jednej komisji.
3.2. Przydział poszczególnych członków ZG do komisji jest proponowany przez Prezesa SNM, po konsultacji z Prezydium SNM. Odbywa to się na pierwszym posiedzeniu ZG. Rezygnacja z pracy w wybranej komisji lub przystąpienie do nowej odbywa się w porozumieniu i za zgodą przewodniczącego komisji i Prezesa SNM.
3.3. Pracę każdej komisji koordynuje jej przewodniczący.
3.4. Przewodniczącego komisji mianuje Prezes SNM, po konsultacji z Prezydium SNM.
4. Każdy członek ZG i KR jest zarejestrowany na platformie http://.zg.snm.pl./
4.1. Administratorem platformy jest Prezes ZG lub wskazany przez niego pełnomocnik
będący członkiem ZG.
4.2. Każdy członek ZG powinien zalogować się na platformie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie i zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi dla niego wiadomościami, uczestniczyć w dyskusjach i głosowaniach. W przypadku przewidywanej dłuższej przerwy w logowaniu się na platformie, każdy członek ZG ma obowiązek powiadomić o tym ZG, umieszczając odpowiednią informację na platformie.
4.3. Do każdego członka ZG, który nie zaloguje na platformie się przez kolejnych 30 dni, zostanie wysłana prośba o deklarację dalszego udziału w pracach ZG. Przedłużający się brak odpowiedzi i logowania się przez następne 30 dni ZG może potraktować jako rezygnację z prac w Zarządzie. Muszą. być jednak wzięte pod uwagę szczególne okoliczności (choroba, przejściowa trudna sytuacja rodzinna, dłuższy wyjazd), o ile do Prezydium dotrą odpowiednie informacje.
Nieterminowe logowanie się na platformę bez podania przyczyny, traktowane jest jako nie wywiązywanie się z powierzonych zadań.
4.4. Dostęp do platformy mają także:
- członkowie redakcji NiM plus TI,
- osoby zaproszone do współpracy nad poszczególnymi tematami, na czas określony i za zgodą Prezesa SNM, po konsultacji z Prezydium SNM,
- przewodniczący oddziałów do kursu „Wszyscy”.
Ich ewentualny udział w głosowaniu nie może być wzięty pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
5.1. Projekty uchwał stworzonych przez poszczególne komisje są umieszczane i poddawane
pod dyskusję i głosowanie przez ZG SNM.
5.2. Każdy członek ZG ma prawo wyrazić swoją opinię o projekcie uchwały i ma obowiązek wziąć udział w głosowaniu o jej przyjęcie.
5.3. Termin głosowania to minimum 14 dni od daty umieszczenia projektu na platformie, a w szczególnie ważnych i pilnych uchwałach termin może być skrócony na wniosek Prezesa SNM. W takich przypadkach o tym fakcie muszą być powiadomieni wszyscy członkowie ZG telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej przez Biuro Krajowe SNM.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz