wtorek, 13 sierpnia 2013

Regulamin Walnego Zgromadzenia SNM

1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia działa na podstawie punktów 16.-23. Statutu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Sekretarz SNM, a następnie zebrani dokonują wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród kandydatów obecnych na sali w głosowaniu jawnym.
5. Wybrany Przewodniczący Zgromadzenia zarządza przeprowadzenie wyboru:
a. Komisji mandatowo-skrutacyjnej,
b. Komisji uchwał i wniosków.
6. Wybrany Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza zdolność do podejmowania uchwał oraz poddaje pod głosowanie jawne porządek obrad.
7. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki za ostatni rok przedstawia Sekretarz SNM.
8. Sprawozdanie Finansowe przedstawia Skarbnik SNM.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
10. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza dyskusję nad sprawozdaniami.
11. Członkowie, którzy chcą wziąć udział w dyskusji, zgłaszają się kolejno do głosu.
12. Wystąpienia członków nie mogą trwać dłuŜej niŜ 5 minut.
13. Członkowie głosują nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
14. Członkowie głosują, po dyskusji, nad zaproponowanymi przez Zarząd uchwałami.
15. Zebrani zgłaszają wolne wnioski, nad którymi odbywa się ewentualnie dyskusja
16. Po wyczerpaniu porządku następuje zamknięcie obrad.
17. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, ze szczególnym uwzględnieniem wyników głosowań i treści przyjętych uchwał.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz