środa, 14 sierpnia 2013

Regulamin pracy Koła SNM

Koła SNM działają w oparciu o statut SNM, są jednostkami SNM o ogólnopolskim zakresie działania. Są powoływane przez Zarząd Główny SNM w celu ułatwienia współpracy członków Stowarzyszenia, zgodnie z ich zainteresowaniami. Nie posiadają osobowości prawnej, członkowie koła respektują uchwały ZG SNM.
1. Koło powołuje Zarząd Główny SNM na podstawie wniosku podpisanego przez pięciu członków SNM deklarujących udział w jego pracy. Wniosek powinien zawierać określenie celów i zakresu działania koła. Nazwa koła powinna – w miarę możliwości – precyzyjnie opisywać zasadniczą tematykę, którą zamierzają zajmować się członkowie koła.
2. Pracą Koła kieruje Przewodniczący. W razie potrzeby Koło może wybrać ze swego grona także Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza, którzy – wraz z Przewodniczącym – stanowią Zarząd Koła.
3. Koło ma prawo do organizacji spotkań, zajęć, konkursów dla nauczycieli i uczniów oraz konferencji.
4. Członkowie koła spotykają się przynajmniej raz w roku.
5. Koło ma prawo do uzyskania od ZG SNM pomocy merytorycznej i finansowej we wszystkich aspektach swej działalności.
6. Za wiedzą ZG, Koło może nawiązywać współpracę z podmiotami spoza SNM, a także korzystać z różnych form pomocy zewnętrznej.
7. Koło ma prawo do prowadzenia własnej strony internetowej, posiadania adresu mailowego do kontaktów między członkami koła i z władzami SNM.
8. Koło ma prawo do prezentacji swojego dorobku na swojej stronie internetowej, na stronie SNM, w czasopiśmie wydawanym przez SNM; a także do wydawania pozycji książkowych, w tym odpowiednich monografii, ale wyłącznie w porozumieniu z Komisją ds. Wydawnictw ZG.
9. Koło dostarcza do Biura SNM preliminarz planowanych spotkań i konferencji na miesiąc przed planowanym wydarzeniem. Jeśli spotkanie koła nie wiąże się z wydatkami ani z dochodami, preliminarz nie jest konieczny.
10. Po zakończeniu spotkania (konferencji) Przewodniczący koła przesyła do Biura SNM rozliczenie finansowe oraz krótkie sprawozdanie z jego przebiegu.
11. Rozliczenie finansowe powinno zawierać:
- prawidłowo opisane faktury i rachunki
- w przypadku zwrotu kosztów podróży – wypełnione druki na rozliczenie kosztów podróży udokumentowane biletami PKP, PKS, komunikacji lokalnej. W przypadku przejazdu własnym samochodem zwrot kosztów dokonywany będzie w wysokości ceny biletu II klasy pociągu pospiesznego lub ceny biletu PKS na podstawie zaświadczenia o cenie biletu z kasy przewoźnika lub Internetu.
12. Przewodniczący koła opracowuje sprawozdanie roczne z pracy koła (także finansowe) i przesyła je do Biura SNM nie później niż do 10 stycznia następnego roku.
13. Wypracowane przez siebie fundusze koło ma prawo przeznaczyć na własną działalność, w tym zakup materiałów i sprzętu. Dysponentem sprzętu jest koło, a właścicielem SNM.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz