Zostań członkiem SNM

SNM to nauczyciele

Istotą naszego działania, jest wspólna praca dla ciągłej poprawy jakości nauczania matematyki w Polsce. Spotykamy się, pracujemy razem, dzielimy się swoim doświadczeniem, dyskutujemy, pomagamy sobie. Jeżeli te cele są bliskie również tobie, dołącz do nas.

Nasza misja

Inicjowanie i popieranie wszelkich form badania i ulepszania metod i narzędzi nauczania matematyki, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się edukacją matematyczną, ułatwianie wymiany informacji i koleżeńskich kontaktów w środowisku nauczycieli, w szczególności tych, którzy uczą matematyki na różnych szczeblach nauczania. Popularyzowanie w społeczeństwie matematyki oraz wiedzy o jej nauczaniu i uczeniu się i roli matematyki w kulturze europejskiej i kulturze innych społeczeństw. Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego wywodzącego się z rozwoju myśli filozoficzno -matematycznej na przestrzeni wieków. Reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ich opinii i potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz.

Wacek Zawadowski o powstaniu SNM w 1991 r.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy, kto popiera jego cele i chce się przyczynić do ich realizacji.Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji. Członkami zwyczajnymi są także uczestnicy zgromadzenia założycielskiego, którzy podpisali deklaracje członkowskie.
Członek zwyczajny:
a) przestrzega postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SNM,
b) realizuje cele statutowe SNM,
c) regularnie opłaca składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie SNM,

Jeżeli masz pytania, skontaktuj się z naszym biurem ->.

Wieczór na konferencji krajowej w Łodzi, "Ze Śląska Łodzią do Gdańska"


Warsztaty ma konferencji w Radomiu


Wystawa matematycznego origami na konferencji w Kielcach


Ada Paczesna o konferencjach  • Chcesz pobrać deklarację członkowską (indywidualna)? TAK-pdf

  • Chcesz pobrać deklarację dla instytucji? TAK (doc) TAK (pdf)

  • Chcesz zapoznać się ze statutem? TAK

  • Chcesz zapoznać się z wysokością składek? TAK  


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz