środa, 6 maja 2015

List Federacji Stowarzyszeń Nauczycielskich do Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowna Pani,
Przedstawiciele stowarzyszeń nauczycielskich i oświatowych działających w polskim środowisku edukacyjnym przedstawiają propozycje zmian edukacyjnych wypracowanych w wyniku spotkań zorganizowanych przez Zespół ds. Strategii przy Ministrze Edukacji w okresie maj 2014 - styczeń 2015.
Kierując się doświadczeniami wynikającymi z praktyki nauczycielskiej, chcemy przyczynić się do tego, aby polska edukacja stała się przyjazna zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców, a jednocześnie spełniała najwyższe standardy.

Propozycje zmian edukacyjnych przygotowane przez Stowarzyszenia Nauczycieli w zakresie :
  • Kształcenia i doskonalenia nauczycieli
  • Podstawa programowa
  • Ocenianie
  • Egzaminy zewnętrzne
  • Autonomia szkół

I. Kształcenie nauczycieli - postulaty strategiczne

1. Udoskonalenie we współpracy ze stowarzyszeniami nauczycielskimi oczekiwanych przez MEN cech i umiejętności nauczyciela – absolwenta wyższej uczelni i postulowanie w MNiSZW, aby pod tym kątem nastąpiły zmiany w kształceniu nauczycieli;
2. Zawarcie porozumienia między MEN i MNiSZW w sprawie organizacji praktyk pedagogicznych i ich finansowania;
3. Pilne wdrożenie w programach wyższych uczelni nowoczesnej i efektywnej edukacji dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

Uzasadnienie zmian w zakresie kształcenia nauczycieli

Uzasadnienie dotyczy radykalnej zmiany systemu kształcenia nauczycieli.
Uczelnie wyższe zapewniają nauczycielom odpowiedni poziom wiedzy merytorycznej, marginalizuje się natomiast kształcenie umiejętności metodycznych wychowawczych, pracy z uczniami wybitnie zdolnymi, radzenia sobie z dysfunkcjami.
Na wszystkich uczelniach kształcących nauczycieli obowiązkowy powinien być przedmiot Ocenianie.

II. Doskonalenie nauczycieli – postulaty strategiczne


Zobacz więcej


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz