piątek, 10 lutego 2017

Statut SNM

Statut
Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki   (Jednolity tekst statutu uwzględniający zmiany z dnia 10 lutego 2017 roku)


Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie ma nazwę „Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki” – w skrócie SNM – i używa pieczęci z tą nazwą.
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Bielsko-Biała.
3. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
4.1. Stowarzyszenie może powoływać Oddziały SNM podlegające legalizacji przez  właściwe terenowe organy administracji państwowej. Oddziały mogą używać pieczęci z nazwą oddziału.
4.2. Do realizacji specjalnych zadań, a także w celu ułatwienia lokalnej współpracy członków
SNM, powoływane są przez Zarząd Główny: komisje, komitety, grupy robocze i koła działające zgodnie ze statutem SNM.
5. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania.
6.1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, wolontariuszy, a do powadzenia spraw może zatrudniać pracowników.
6.2. Członkowie Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów swojej działalności społecznej na rzecz SNM.

Rozdział 2. Cele i środki

7. Celem Stowarzyszenia jest:
7.1.   inicjowanie i popieranie wszelkich form badania  i ulepszania metod i narzędzi nauczania matematyki,
7.2.   podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym kierunku na inne osoby zajmujące się edukacją matematyczną,
7.3.   ułatwianie wymiany informacji i koleżeńskich kontaktów w środowisku nauczycieli, w szczególności tych, którzy uczą matematyki na różnych szczeblach nauczania,
7.4.   popularyzowanie w społeczeństwie matematyki oraz wiedzy o jej nauczaniu i uczeniu
się i roli matematyki w kulturze europejskiej i kulturze innych społeczeństw,
7.5.   upowszechnianie dziedzictwa kulturowego wywodzącego się z rozwoju myśli filozoficzno-matematycznej na przestrzeni wieków,
7.6.   reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz,
8. Dla realizacji swoich statutowych celów Stowarzyszenie:
8.1.   organizuje krajowe i lokalne konferencje i spotkania nauczycieli matematyki,
8.2.   organizuje kursy, odczyty, wystawy, konkursy, wycieczki,
8.3.   prowadzi działalność wydawniczą,
8.4.   gromadzi i udostępnia księgozbiory, narzędzia nauczania, współtworzy ośrodki wymiany informacji i pomocy pedagogicznej,
8.5.   współdziała z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowywaniu programów, metod i narzędzi nauczania matematyki, wspiera prace nad alternatywnymi programami autorskimi,
8.6.   współpracuje z odpowiednimi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,
8.7.   organizuje wyjazdy naukowe i studialne, praktyki i staże krajowe i zagraniczne,
8.8.   prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
8.9.   podejmuje wszelkie inne konkretne działania służące realizacji celów i zgodne ze statutem Stowarzyszenia.
8.10. może rekomendować książki i podręczniki, opatrując je napisem „Książka rekomendowana przez SNM” wraz z logo SNM.
8.11. może wydawać recenzje, ekspertyzy, opinie i rekomendacje dotyczące materiałów oraz środków dydaktycznych związanych z procesem nauczania matematyki.

Rozdział 3. Członkowie

9. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.
10.  Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy,  kto popiera jego cele i chce się przyczynić do ich realizacji.
11.1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
Członkami zwyczajnymi są także uczestnicy zgromadzenia założycielskiego, którzy podpisali deklaracje  członkowskie.
11.2. Członek zwyczajny:
a)        przestrzega postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SNM,
b)       realizuje cele statutowe SNM,
c)        regularnie opłaca składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie SNM, 
11.3. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a)  dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego,
b) skreślenia przez Zarząd Główny w przypadku nieopłacenia rocznej składki do końca roku kalendarzowego, mimo uprzedniego upomnienia; osoba skreślona może być ponownie przyjęta na warunkach członka nowo wstępującego,
c)  wykluczenia przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Stowarzyszenia.
12. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach skreślenia i wykluczenia przysługuje   odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego decyzje są ostateczne.
13.  Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego.
14.  Członek honorowy otrzymuje legitymację i odznakę honorowego członka SNM, nie płaci składek członkowskich i posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
15.1. Członkami wspierającymi SNM mogą być osoby prawne lub fizyczne, (np. szkoły, wydawnictwa, firmy, zakłady pracy), które są zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, zadeklarują pomoc merytoryczną, finansową, materialną, własną pracę lub wolny czas na rzecz SNM oraz zostaną przyjęte przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
15.2. Członkowie wspierający mają prawo do pomocy ze strony SNM na zasadach ustalonych przez Zarząd Główny.
15.3. Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na takich samych zasadach jak członek zwyczajny (pkt. 11.3.)
15.4. Wysokość składki członkowskiej dla poszczególnych grup członków ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem pkt. 15.5.
15.5. Składka członkowska dla każdego członka wspierającego jest ustalana przez Prezydium ZG SNM indywidualnie.
Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

16.1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie, Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna. Zarząd Główny stanowią Prezydium i członkowie Zarządu.
16.2. W Zarządzie Głównym określa się następujące funkcje: prezes będący równocześnie prezesem SNM, wiceprezes, sekretarz, skarbnik.
16.3. W Głównej Komisji Rewizyjnej określa się następujące funkcje: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz.
16.4. Prezydium ZG SNM składa się z 5 osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka.
16.5. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej – w skrócie ZG i GKR –
        trwa trzy lata. Członkowie ZG i GKR  mogą pełnić tę samą funkcję przez dwie kolejne
        kadencje.
16.6.  Prezes oraz wiceprezes SNM, a także sekretarz i skarbnik  nie mogą wchodzić w skład zarządu żadnego z oddziałów SNM ani w skład komisji rewizyjnych oddziałów.
16.7.  Wszystkie uchwały ZG i GKR są podejmowane zwykłą większością głosów i są ważne,
jeżeli w posiedzeniu lub głosowaniu na platformie Internetowej uczestniczy
co  najmniej połowa członków władz.
16.8. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład zarządu żadnego z oddziałów SNM, ani w skład komisji rewizyjnych oddziałów.
17.1. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków ZG lub GKR, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych nie może być większa od 1/3 liczby członków z wyboru.
18.1 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, zwoływane przez Zarząd Główny.
18.2.  Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
18.3. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu  mają członkowie zwyczajni i członkowie honorowi. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
18.4.  Członkowie wspierający mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli z głosem doradczym.
19.    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
19.1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej SNM,
        19.2. uchwalanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego oraz Głównej
              Komisji Rewizyjnej,
19.3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
        19.4. wybór zwykłą większością głosów w tajnym głosowaniu prezesa SNM, spośród kandydatów zgłoszonych przez członków SNM listownie na adres biura w terminie
i formie określonej przez Zarząd.
19.5. przyjęcie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym na listę czterech członków Prezydium Zarządu Głównego zgłoszonych przez prezesa SNM,
  19.6. wybór  zwykłą większością głosów od 10 do 14 członków Zarządu Głównego oraz 5
       członków Głównej Komisji Rewizyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków
             SNM drogą korespondencyjną na adres biura w terminie i formie określonej przez zarząd.
             Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie na wniosek nowo powołanego
             prezesa.
19.7. uchwalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych
19.8. nadawanie członkostwa honorowego,
19.9. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
19.10.   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego w sprawie skreśleń i wykluczeń członków,
19.11.   uchylanie niezgodnych z prawem uchwał i decyzji Zarządu Głównego,
20.1 Zarząd Główny zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie raz w roku i zawiadamia wszystkich członków o jego terminie,  miejscu i porządku obrad na cztery tygodnie przed terminem zgromadzenia.
20.2.  W przypadku Walnego Zgromadzenia Wyborczego Zarząd Główny przesyła dodatkowo informację o kandydatach do nowych władz zgodnie z regulaminem, o którym mowa w pkt. 24.7
20.3.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej stu lub co najmniej 30% członków Stowarzyszenia.
20.4  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie sześciu tygodni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
20.5.  Wnioski w sprawach innych niż wymienione w pkt. 19, które mają być rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu muszą być zakomunikowane Zarządowi Głównemu co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
21.1. Walne Zgromadzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej pięćdziesięciu członków lub co najmniej 20% członków Stowarzyszenia. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem pkt. 44.
21.2. W przypadku braku quorum kolejne zebranie Walnego Zgromadzenia odbywa się po 15 minutach i jest ono prawomocne niezależnie od liczby obecnych członków.
22. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego obrad.
23. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd
Główny, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pracy ZG SNM. Obradami
Zarządu kieruje prezes SNM, a w razie jego nieobecności wiceprezes.
24.  Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
24.1. kierowanie pracami Stowarzyszenia, zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia, we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które leżą w wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia,
24.2. reprezentowanie SNM na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
        24.3. zarządzanie majątkiem ruchomym, nieruchomym i zasobami finansowymi,
24.4. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu
      oraz zatwierdzanie bilansu,
24.5. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
        24.6. powoływanie, nadzorowanie oddziałów, grup roboczych i kół Stowarzyszenia, innych
             jednostek organizacyjnych stowarzyszenia np. redakcji wydawnictw SNM i ich rozwiązywanie w przypadku ich działalności sprzecznej z celami, statutem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia SNM.
24.7. tworzenie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych, w szczególności dotyczących zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu, trybu zgłaszania kandydatów do władz
i przekazywania członkom informacji o kandydatach itd.
24.8. opiniowanie pracy Prezydium ZG.
25.  Do kompetencji prezesa SNM należy:
25.1. reprezentowanie SNM na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
25.2. kierowanie pracami Zarządu Głównego i Prezydium,
25.3. proponowanie zakresu obowiązków dla zatrudnionych pracowników oraz wysokości
       ich wynagrodzenia, do zatwierdzenia przez Prezydium,
25.4. zwoływanie posiedzeń Prezydium ZG.
26.   Do kompetencji Prezydium należy:
26.1. kierowanie pracami SNM w okresie pomiędzy kolejnymi posiedzeniami ZG,
26.2. podejmowanie zobowiązań prawnych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia, zgodnie  z decyzjami Zarządu Głównego i Walnego Zgromadzenia,
26.3. opracowanie propozycji działań szczegółowych dla ZG na każdy rok,
26.4. przygotowanie projektu budżetu na każdy rok kalendarzowy,
26.5. ustanawianie pełnomocników prawnych Stowarzyszenia – w razie potrzeby,
26.6. inne działania, nie zastrzeżone w kompetencjach innych organów.
27.1 Umowy, akty i wszelkie zobowiązania materialne SNM podpisuje prezes i skarbnik.
27.2 W uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu Głównego może upoważnić innych członków Prezydium do składania podpisów, o których mowa w punkcie 27.1.
28. Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków; spośród członków wybiera w tajnym głosowaniu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
29.1 Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności SNM, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w tym  zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
29.2 Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a ponadto obowiązek składania sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
29.3 Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego z głosem  doradczym.
29.4 Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
       a)    nie mogą być  członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku
              pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
       b)    nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z  winy umyślnej (wypis
             z Krajowego Rejestru Karnego).

Rozdział 5. Oddziały, Grupy Robocze i Koła SNM

30.1. Zarząd Główny powołuje Oddział SNM na wniosek nie mniej niż 15 członków
         Stowarzyszenia.
30.2 Zarząd Główny powołuje Grupę Roboczą lub Koło SNM na wniosek nie mniej niż
        5 członków Stowarzyszenia.
31.1 Władzami Oddziału SNM są: Walne Zgromadzenie Oddziału, Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału.
31.2 Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą pełnić tę samą funkcję przez dwie kolejne kadencje.
32.1 Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału, zwoływane przez Zarząd Oddziału nie rzadziej niż raz w roku.
32.2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z prawem głosu wszyscy członkowie oddziału, jak w pkt. 32.5.
32.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne, jeśli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej dwudziestu lub co najmniej 20% członków Oddziału.
32.4. W przypadku braku quorum kolejne Walne Zgromadzenie Oddziału odbywa się po 15 minutach i jest ono prawomocne niezależnie od liczby obecnych członków.
32.5. Członkiem danego Oddziału jest członek SNM, który zamieszkuje na terenie objętym działalnością tego Oddziału, o ile nie zadeklaruje na piśmie chęci przynależenia do innego oddziału.
33.   Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału SNM należy:
33.1.  uchwalanie programu działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz SNM,
33.2.  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
33.3.  wybór Przewodniczącego Oddziału, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
34.1. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego Oddziału oraz 3 do 7 członków Zarządu Oddziału wybieranych w głosowaniu tajnym.
34.2. Zarząd Oddziału wybiera spośród członków Zarządu, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika Oddziału.
35.    Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
35.1.  reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w imieniu Stowarzyszenia na swoim terenie,
35.2.  kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniem statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia SNM i Walnego Zgromadzenia Oddziału oraz uchwałami Zarządu Głównego SNM,
35.3.  zarządzanie majątkiem SNM w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny.
36.      Zarządowi Oddziału w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo odwołania osoby pełniącej funkcję w Zarządzie. W takim przypadku Zarządowi Oddziału przysługuje także prawo kooptacji.
37.      Zarząd Oddziału sporządza roczne sprawozdania z działalności Oddziału i przekazuje je do Biura SNM. Sprawozdania obejmują rok szkolny i każdorazowo powinny być oddane do końca sierpnia.
38. Komisja Rewizyjna Oddziału SNM składa się z 3 do 5 członków, z pośród których wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Sekretarza.
39.1 Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. Wnioski z kontroli finansowej przesyłane są do Zarządu Głównego.
39.2 Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z kontroli, a ponadto obowiązek składania sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Oddziału wraz z oceną działalności i wnioskami udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
39.3 Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
        40. Zarząd Główny powołuje Grupę Roboczą lub Koło SNM na wniosek nie mniej niż
5 członków Stowarzyszenia.
        40.1. Członkiem Grupy Roboczej lub Koła jest członek SNM, który zadeklaruje na piśmie
               chęć przynależenia do danej Grupy Roboczej lub Koła.
        40.2. Grupą Roboczą lub Kołem SNM kieruje koordynator, powołany na okres 3 lat przez
       członków Grupy Roboczej lub Koła.
        40.3. Koordynator sporządza roczne sprawozdania z działalności Grupy Roboczej lub Koła
       i przekazuje je do Biura SNM. Sprawozdania obejmują rok szkolny i każdorazowo
       powinny być oddane do końca sierpnia.Rozdział 6. Majątek i fundusze

        41.1. Majątek SNM stanowią: ruchomości, nieruchomości, fundusze i przeznaczony jest
               na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jego działalności.
        41.2. Majątek SNM nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.
42.  Na fundusz SNM składają się:
42.1. składki członkowskie,
42.2. dochody z ruchomości i nieruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
42.3. subwencje, dotacje, darowizny i zapisy,
42.4. zyski z kapitałów,
42.5. wpływy z działalności gospodarczej,
42.6. wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
42.7. środki pochodzące z ofiarności publicznej oraz ze sponsoringu.
43.1. Stowarzyszenie prowadzi księgowość zgodnie z ustaleniami Prezydium Zarządu, w zgodzie z obowiązującym prawem finansowym i gospodarczym. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
43.2. Stowarzyszenie:
a)        nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi,
b)       nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w  szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)        nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d)    nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od członków SNM, członków ich rodzin oraz innych podmiotów z nimi związanych.

Rozdział 7. Zmiana  statutu,  struktury i rozwiązanie się Stowarzyszenia

44. W przypadku działań Oddziałów, Grup roboczych i Kół niezgodnych ze statutem SNM
lub odpowiednim regulaminem Zarząd Główny SNM może rozwiązać daną jednostkę.
                   Uchwały podejmowane są większością 2/3 głosów wszystkich członków ZG SNM.
45. O zmianie statutu lub rozwiązaniu się SNM postanawia Walne Zgromadzenie
    Stowarzyszenia.
46. Uchwały wymienione w niniejszym rozdziale podejmowane są większością 2/3 głosów.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz