czwartek, 6 czerwca 2013

Statut SNM

Statut Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

 (Jednolity tekst statutu uwzględniający zmiany z dnia 26 stycznia 2014 roku)

Rozdział I. Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie ma nazwę „Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki” – w skrócie SNM
2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
Stowarzyszenia jest miasto Bielsko-Biała.
3. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.
4.1. Stowarzyszenie może powoływać Oddziały SNM podlegające legalizacji przez właściwe terenowe organy administracji państwowej. Oddziały mogą używać pieczęci z nazwą
4.2. Do realizacji specjalnych zadań, a także w celu ułatwienia lokalnej współpracy członków SNM, powoływane są przez Zarząd Główny: komisje, komitety, grupy robocze i koła działające zgodnie ze statutem SNM.
5. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o tym samym
lub podobnym profilu działania.
6.1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, wolontariuszy, a do powadzenia spraw może zatrudniać pracowników.
6.2. Członkowie Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów swojej
działalności społecznej na rzecz SNM.

Rozdział 2. Cele i środki

7.1. inicjowanie i popieranie wszelkich form badania i ulepszania metod i narzędzi nauczania
7.2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i oddziaływanie w tym
kierunku na inne osoby zajmujące się edukacją matematyczną,
7.3. ułatwianie wymiany informacji i koleżeńskich kontaktów w środowisku nauczycieli,
w szczególności tych, którzy uczą matematyki na różnych szczeblach nauczania,
7.4. popularyzowanie w społeczeństwie matematyki oraz wiedzy o jej nauczaniu i uczeniu się i roli matematyki w kulturze europejskiej i kulturze innych społeczeństw,
7.5.upowszechnianie dziedzictwa kulturowego wywodzącego się z rozwoju myśli filozoficzno-matematycznej na przestrzeni wieków,
7.6. reprezentowanie członków Stowarzyszenia, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień
8. Dla realizacji swoich statutowych celów Stowarzyszenie:
8.1. organizuje krajowe i lokalne konferencje i spotkania nauczycieli matematyki,
8.2. organizuje kursy, odczyty, wystawy, konkursy, wycieczki,
8.3. prowadzi działalność wydawniczą,
8.4. gromadzi i udostępnia księgozbiory, narzędzia nauczania, współtworzy ośrodki wymiany
informacji i pomocy pedagogicznej,
8.5. współdziała z właściwymi władzami i instytucjami przy opracowywaniu programów,
metod i narzędzi nauczania matematyki, wspiera prace nad alternatywnymi programami
8.6. współpracuje z odpowiednimi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,
8.7. organizuje wyjazdy naukowe i studialne, praktyki i staże krajowe i zagraniczne,
8.8. prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych,
8.9. podejmuje wszelkie inne konkretne działania służące realizacji celów i zgodne ze statutem
8.10. może rekomendować książki i podręczniki, opatrując je napisem „Książka rekomendowana przez SNM” wraz z logo SNM.
8.11. może wydawać recenzje, ekspertyzy, opinie i rekomendacje dotyczące materiałów oraz
środków dydaktycznych związanych z procesem nauczania matematyki.

Rozdział 3. Członkowie

9. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, honorowych i wspierających.
10. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy,
kto popiera jego cele i chce się przyczynić do ich realizacji.
11.1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji. Członkami zwyczajnymi są także uczestnicy zgromadzenia założycielskiego, którzy podpisali deklaracje członkowskie.
a) przestrzega postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz SNM,
b) realizuje cele statutowe SNM,
c) regularnie opłaca składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne
11.3. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego,
b)skreślenia przez Zarząd Główny w przypadku nieopłacenia rocznej składki do końca lutego następnego roku, mimo uprzedniego upomnienia; osoba skreślona może być ponownie przyjęta na warunkach członka nowo wstępującego,
c) wykluczenia przez Zarząd Główny za działalność na szkodę Stowarzyszenia.
12. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach skreślenia i wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego decyzje są ostateczne.
13. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu
14. Członek honorowy otrzymuje legitymację i odznakę honorowego członka SNM, nie płaci
składek członkowskich i posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego.
15.1. Członkami wspierającymi SNM mogą być osoby prawne lub fizyczne, (np. szkoły, wydawnictwa, firmy, zakłady pracy), które są zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, zadeklarują pomoc merytoryczną, finansową, materialną, własną pracę lub wolny czas na rzecz SNM oraz zostaną przyjęte przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
15.2. Członkowie wspierający mają prawo do pomocy ze strony SNM na zasadach ustalonych
15.3. Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na takich samych zasadach jak członek zwyczajny (pkt. 11.4.)
15.4. Wysokość składki członkowskiej dla poszczególnych grup członków ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem pkt. 15.5.
15.5. Składka członkowska dla każdego członka wspierającego jest ustalana przez Prezydium

Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia

16.1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie, Zarząd Główny, Główna Komisja
Rewizyjna. Zarząd Główny stanowią Prezydium i członkowie Zarządu.
16.2. W Zarządzie Głównym określa się następujące funkcje: prezes będący równocześnie prezesem SNM, wiceprezes, sekretarz, skarbnik.
16.3. W Głównej Komisji Rewizyjnej określa się następujące funkcje: przewodniczący,
wiceprzewodniczący, sekretarz.
16.4. Prezydium ZG SNM składa się z 5 osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika
16.5. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej – w skrócie ZG i GKR –  trwa trzy lata. Członkowie ZG i GKR mogą pełnić tę samą funkcję przez dwie kolejne
16.6. Prezes oraz wiceprezes SNM, a także sekretarz i skarbnik nie mogą wchodzić w skład zarządu żadnego z oddziałów SNM ani w skład komisji rewizyjnych oddziałów.
16.7. Wszystkie uchwały ZG i GKR są podejmowane zwykłą większością głosów i są ważne,  jeżeli w posiedzeniu lub głosowaniu na platformie e-learningowej uczestniczy co  najmniej połowa  członków władz.
16.8. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład zarządu żadnego z oddziałów SNM, ani w skład komisji rewizyjnych oddziałów.
17.1. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków ZG lub GKR, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych nie może być większa od 1/3 liczby członków z wyboru.
17.2. Zarządowi Głównemu SNM przysługuje prawo odwołania osoby będącej członkiem
Zarządu Głównego, jeśli osoba ta nie wywiązuje się z powierzonych jej zadań. Szczegółowe zasady skreślenia członka ZG SNM określa Regulamin pracy ZG SNM.W takim przypadku także przysługuje Zarządowi prawo kooptacji.
18.1 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, zwoływane przez Zarząd
18.2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
18.3. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu mają członkowie zwyczajni i członkowie honorowi. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
18.4. Udział w Walnym Zgromadzeniu w szczególności udział w głosowaniu może odbywać
się za pośrednictwem Internetu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Walnego
Zgromadzenia opracowanym przez Zarząd Główny ( patrz pkt.24.7)
18.5. Członkowie wspierający mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu przez swoich
przedstawicieli z głosem doradczym.
19. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
19.1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej SNM,
19.2. uchwalanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego oraz Głównej
19.3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
19.4. wybór zwykłą większością głosów w tajnym głosowaniu prezesa SNM, spośród
kandydatów zgłoszonych przez członków SNM listownie na adres biura w terminie i formie określonej przez Zarząd.
19.5. przyjęcie zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym na listę czterech członków
Prezydium Zarządu Głównego zgłoszonych przez prezesa SNM,
19.6. wybór zwykłą większością głosów od 10 do 14 członków Zarządu Głównego oraz 5  członków Głównej Komisji Rewizyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez członków  SNM drogą  korespondencyjną na adres biura w terminie i formie określonej przez zarząd.  Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie na wniosek nowo powołanego
19.7. uchwalanie wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych
19.8. nadawanie członkostwa honorowego,
19.9. podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
19.10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego w sprawie skreśleń i wykluczeń
19.11. uchylanie niezgodnych z prawem uchwał i decyzji Zarządu Głównego,
20.1 Zarząd Główny zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie raz w roku i zawiadamia wszystkich członków o jego terminie, miejscu i porządku obrad na cztery tygodnie przed
20.2. W przypadku Walnego Zgromadzenia Wyborczego Zarząd Główny przesyła dodatkowo informację o kandydatach do nowych władz zgodnie z regulaminem, o którym mowa
20.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej stu lub co najmniej 30%
20.4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny w terminie sześciu tygodni od zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało
20.5. Wnioski w sprawach innych niż wymienione w pkt. 21, które mają być rozpatrywane na
najbliższym Walnym Zgromadzeniu muszą być zakomunikowane Zarządowi Głównemu co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
21.1. Walne Zgromadzenie jest prawomocne, gdy uczestniczy w nim co najmniej pięćdziesięciu członków lub co najmniej 20% członków Stowarzyszenia. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem pkt. 44.
21.2. W przypadku braku quorum kolejne zebranie Walnego Zgromadzenia odbywa się po 15 minutach i jest ono prawomocne niezależnie od liczby obecnych członków.
22. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego obrad.
23. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd Główny, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pracy ZG SNM. Obradami Zarządu kieruje prezes SNM, a w razie jego nieobecności wiceprezes.
24. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
24.1. kierowanie pracami Stowarzyszenia, zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia, we wszystkich sprawach z wyjątkiem tych, które leżą w wyłącznej kompetencji Walnego
24.2. reprezentowanie SNM na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
24.3. zarządzanie majątkiem ruchomym, nieruchomym i zasobami finansowymi,
24.4. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu
24.5. zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
24.6. powoływanie, nadzorowanie oddziałów, grup roboczych i kół Stowarzyszenia, innych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia np. redakcji wydawnictw SNM i ich rozwiązywanie w przypadku ich działalności sprzecznej z celami, statutem lub uchwałami
24.7. tworzenie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych, w szczególności dotyczących zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem Internetu, trybu zgłaszania kandydatów do władz i przekazywania członkom informacji o kandydatach itd.
24.8. opiniowanie pracy Prezydium ZG.
25. Do kompetencji prezesa SNM należy:
25.1. reprezentowanie SNM na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
25.2. kierowanie pracami Zarządu Głównego i Prezydium,
25.3. proponowanie zakresu obowiązków dla zatrudnionych pracowników oraz wysokości  ich wynagrodzenia, do zatwierdzenia przez Prezydium,
25.4. zwoływanie posiedzeń Prezydium ZG.
26. Do kompetencji Prezydium należy:
26.1. kierowanie pracami SNM w okresie pomiędzy kolejnymi posiedzeniami ZG,
26.2. podejmowanie zobowiązań prawnych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia, zgodnie z decyzjami Zarządu Głównego i Walnego Zgromadzenia,
26.3. opracowanie propozycji działań szczegółowych dla ZG na każdy rok,
26.4. przygotowanie projektu budżetu na każdy rok kalendarzowy,
26.5. ustanawianie pełnomocników prawnych Stowarzyszenia – w razie potrzeby,
26.6. inne działania, nie zastrzeżone w kompetencjach innych organów.
27.1 Umowy, akty i wszelkie zobowiązania materialne SNM podpisuje prezes i skarbnik.
27.2 W uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu Głównego może upoważnić innych członków Prezydium do składania podpisów, o których mowa w punkcie 27.1.
28. Główna Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków; spośród członków wybiera w tajnym głosowaniu przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
29.1 Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności SNM, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej w tym zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
29.2 Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień, a ponadto obowiązek składania sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
29.3 Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu
Głównego i Prezydium Zarządu Głównego z głosem doradczym.
29.4 Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:
 a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku  pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej (wypis z Krajowego Rejestru Karnego).

Rozdział 5. Oddziały, Grupy Robocze i Koła SNM

30.1. Zarząd Główny powołuje Oddział SNM na wniosek nie mniej niż 15 członków
30.2 Zarząd Główny powołuje Grupę Roboczą lub Koło SNM na wniosek nie mniej niż
31.1 Władzami Oddziału SNM są: Walne Zgromadzenie Oddziału, Zarząd Oddziału, Komisja
31.2 Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. Członkowie Zarządu
i Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą pełnić tę samą funkcję przez dwie kolejne kadencje.
32.1 Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału, zwoływane przez Zarząd
Oddziału nie rzadziej niż raz w roku.
32.2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z prawem głosu wszyscy członkowie
32.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Oddziału zapadają zwykłą większością głosów i są prawomocne, jeśli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej dwudziestu lub co najmniej 20% członków Oddziału.
32.4. W przypadku braku quorum kolejne Walne Zgromadzenie Oddziału odbywa się po 15 minutach i jest ono prawomocne niezależnie od liczby obecnych członków.
32.5. Członkiem danego Oddziału jest członek SNM, który zamieszkuje na terenie objętym działalnością tego Oddziału, o ile nie zadeklaruje na piśmie chęci przynależenia do innego
33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału SNM należy:
33.1. uchwalanie programu działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz SNM,
33.2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji
33.3. wybór Przewodniczącego Oddziału, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
34.1. Zarząd Oddziału składa się z Przewodniczącego Oddziału oraz 3 do 7 członków Zarządu
Oddziału wybieranych w głosowaniu tajnym.
34.2. Zarząd Oddziału wybiera spośród członków Zarządu, wiceprzewodniczącego, sekretarza,
35. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
35.1. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w imieniu Stowarzyszenia na swoim
35.2. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniem statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia SNM i Walnego Zgromadzenia Oddziału oraz uchwałami
35.3. zarządzanie majątkiem SNM w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny.
36. Zarządowi Oddziału w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo odwołania osoby
pełniącej funkcję w Zarządzie. W takim przypadku Zarządowi Oddziału przysługuje także
37. Zarząd Oddziału sporządza roczne sprawozdania z działalności Oddziału i przekazuje je do Biura SNM. Sprawozdania obejmują rok szkolny i każdorazowo powinny być
38. Komisja Rewizyjna Oddziału SNM składa się z 3 do 5 członków, z pośród których wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i Sekretarza.
39.1 Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. Wnioski z kontroli finansowej przesyłane są do Zarządu Głównego.
39.2 Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z kontroli, a ponadto obowiązek składania sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Oddziału wraz z oceną działalności i wnioskami udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
39.3 Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
40. Zarząd Główny powołuje Grupę Roboczą lub Koło SNM na wniosek nie mniej niż 5
40.1. Członkiem Grupy Roboczej lub Koła jest członek SNM, który zadeklaruje na piśmie  chęć przynależenia do danej Grupy Roboczej lub Koła.
40.2. Grupą Roboczą lub Kołem SNM kieruje koordynator, powołany na okres 3 lat przez   członków Grupy Roboczej lub Koła.
40.3. Koordynator sporządza roczne sprawozdania z działalności Grupy Roboczej lub Koła  i przekazuje je do Biura SNM. Sprawozdania obejmują rok szkolny i każdorazowo  powinny być oddane do końca sierpnia.

Rozdział 6. Majątek i fundusze

 41.1. Majątek SNM stanowią: ruchomości, nieruchomości, fundusze i przeznaczony jest  na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jego działalności.
41.2. Majątek SNM nie może być przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.
42.1. składki członkowskie, opłaty wpisowe,
42.2. dochody z ruchomości i nieruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
42.3. subwencje, dotacje, darowizny i zapisy,
42.5. wpływy z działalności gospodarczej,
42.6. wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
42.7. środki pochodzące z ofiarności publicznej oraz ze sponsoringu.
43.1. Stowarzyszenie prowadzi księgowość zgodnie z ustaleniami Prezydium Zarządu, w zgodzie z obowiązującym prawem finansowym i gospodarczym. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
a) nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji
b) nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów
c) nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
d) nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od członków w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, SNM, członków ich rodzin oraz innych podmiotów z nimi związanych.

Rozdział 7. Zmiana statutu, struktury i rozwiązanie się Stowarzyszenia

44. W przypadku działań Oddziałów, Grup roboczych i Kół niezgodnych ze statutem SNM lub
odpowiednim regulaminem Zarząd Główny SNM może rozwiązać daną jednostkę. Uchwały podejmowane są większością 2/3 głosów wszystkich członków ZG SNM.
45. O zmianie statutu lub rozwiązaniu się SNM postanawia Walne Zgromadzenie
46. Uchwały wymienione w niniejszym rozdziale podejmowane są większością 2/3 głosów.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz